Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

10. redna seja občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 51/15) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 98/15)

Sklicujem 10.  redno sejo  občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina

v mandatnem obdobju 2018 – 2022, ki bo  v  SREDO  dne 17.06.2020  ob 17.00   uri  v kulturnem domu  občine Hrpelje-Kozina

1) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2) Določitev in potrditev dnevnega reda

3) Pregled zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina  z dne 20.3.2020 in potrditev zapisnika 2. in 3. dopisne seje občinskega sveta

Zapis 2. dopisne seje april 2020 Zapis 3. dopisne seje maj 2020

4) Predlog sklepa o imenovanju predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste (poročevalec: predsednik KMVI)

Poziv Ministrstva za not zadeve

5) Predlog Odloka o preoblikovanju zavoda Območna razvojna agencija ORA Krasa in Brkinov v družbo z omejeno odgovornostjo in o sprejetju družbene pogodbe družbe Območna razvojna agencija ORA Krasa in Brkinov d.o.o.«. – hitri postopek (poročevalec: dir. Ora Aleš Vodičar in Ester Mihalič)

Predlog odloka -ORA in Druž pogo

Priloga 2 – družbena pogodba

Sklep svet ORA – preoblikovanje zavoda

6) Obravnava predloga Ministrstva za okolje in prostor RS, da je akumulacija Padež (Suhorščica) izbrani vodni vir za Slovensko Istro (poročevalec: Primož Turšič- Kraški vodovod in županja)

Vodooskrba obale

7) Sklepanje o potrditvi Sistemizacije in število oddelkov za Vrtec Sežana za leto 2020-2021 (poročevalka: Radica Slavković)

SKLEP gradivo – potrditev št. oddelkov in sistemizacija

8) Seznanitev z letnim poročilom o izvajanju gospodarske javne službe – Urejanje in vzdrževanje pokopališč v OHK za leto 2019 (poročevalec:  predstavnik KSP d.d. Milan Vitez)

Letno poročilo pokopališča

Sklep LP Pokopališča

9) Seznanitev z letnim poročilom o izvajanju gospodarske javne službe-  Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov  v OHK za leto 2019 (poročevalec:  predstavnica KSP d.d. Vlasta Kukanja)

Koncesijsko poročilo odpadki hrpelje_kozina 2019

Sklep letno poročilo odpadki

10) Zaključni račun proračuna občine Hrpelje-Kozina za leto 2019 (poročevalka: Aleksandra Iskra Boštjančič)

Bilanca stanja  2019

NRP Obrazložitve  NRP Realizacija

Posebni del -odhodki  Posebni del-prihodki  Splošni del 

Poročilo-razpolaganje z nepremičnim premoženjem

Zaključni račun

11) Predlog Obvezne razlage 71. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje-Kozina (poročevalec: Alenka Pečar)

Obvezna razlaga OPN 3

12) Predlog Letnega načrta ravnanja s premičnim premoženjem občine za leto 2020 (poročevalec: Romina Poles)

Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem 2020

13) Sklepanje o določitvi cen posebnih storitev Režijskega obrata v OHK (poročevalka: Romina Poles)

Cene – Režijski obrat

14) Sklepanje o določitvi cen pokopaliških storitev (poročevalka: Romina Poles)

15) Predlog dopolnitve letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem in potrditev izhodišč za javni razpis-mladi (poročevalca: Alenka Pečar in Vasja Valenčič)

Dopolnitev letnega načrta 2020 in Izhodišča za javni razpis

16) Dopolnitev Odloka o subvenciji mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema v Občini Hrpelje-Kozina (poročevalec: Vasja Valenčič)

Dopolnitev  odloka o subvenciji mladim- končna različica

17) Cenik o najemu in koriščenju športne dvorane v OHK za sezono 2020/2021 (poročevalec: Vasja Valenčič)

Cenik športne dvorane 2020-2021 + sklep

18) Sprememba Letnega programa športa za leto 2020 (poročevalec: Vasja Valenčič)

sprememba- Letni progrram športa 2020.docx

19) Informacija o znižanju sredstev na javnih razpisih (poročevalca: Ester Mihalič in Vasja Valenčič)

Informacija o razpisih

20) Seznanitev z dopisom Poveljnika štaba CZ za Notranjsko (poročevalec: županja)

Dopis poveljnika CZ za Notranjsko

21) Predlog sklepa o izstopu iz članstva Združenja občin Slovenije – ZOS (poročevalka: županja)

Izstop iz ZOS

22) Razno

  •   Pobude in vprašanja

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane