Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

10. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 51/15) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 18/2012 in spremembe 74/2015
sklicujem 10. redno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2014 – 2018, ki bo v ČETRTEK, dne 10.12.2015 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Hrpelje-Kozina.

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 2. Določitev in potrditev dnevnega reda
 3. Pregled zapisnikov in potrditev sklepov 9. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina z dne 24.9.2015
  Zapisnik 9. seje OS, 24.9. 2015-osnutek

Zapisnik 9. seje OS, 24.9. 2015-končni

 1. Sklepanje o potrditvi kandidatov za sodnike porotnike okrožnega sodišča v Kopru (poročevalec: Denis Čermelj)
  Sodniki porotniki-gradivo
 2. Odlok o ureditvi javne tržnice v Občini Hrpelje – Kozina – druga obravnava (poročevalka: Ester Mihalič)
  Odlok o ureditvi javne tržnice v Občini Hrpelje-Kozina-druga_obravnava zadnja
 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda območno razvojne agencije »Ora Krasa in Brkinov« (Poročevalka: Vlasta Sluban)
  Dopis ORA
  Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah ustnovitve ORA- gradivo
  Predlog sklepa OHK
  Sklep Komen
 4. Odlok o javnem redu in miru – prva obravnava (poročevalec Robert Kastelic)
  Odlok o javnem redu in miru v Občini Hrpelje-Kozina-čistopis z gradivom in obraz.javn
 5. Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja z odpadki v Občinah Sežana, Hrpelje – Kozina, Komen in Divača (poročevalca: dir. Bandelj Iztok in mag. Vlasta Kukanja)
  ELABORAT cen Komunale 2016
  obrazložitve elaborata
  SKLEP_HRPELJE_OS predlog
  Dopis Ministrstva za cene komu. stor
 6. Obravnava cen storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod in storitev povezanih s pretočnimi in nepretočnimi greznicami ter MKČN v Občini Hrpelje-Kozina (poročevalec: dir. Peter Fabiani)
  Dopis Ministrstva za cene komu. stor
  Obrazložitev cen in predlog sklepa
  Infor. izračuna-2
  Infor. izračuna-1
  Kopijaizračun voda – simulacije petra hrpelje.december 2015
 7. Obravnava in sprejem investicijske dokumentacije za obnovo javne razsvetljave na območju OHK (Poročevalec: družba Golea)
  Javna razsvetljava DIIP OBCINA HRPELJE KOZINA
  Prenova javne razsvetljave v OHK-Gradivo
 8. Sprejem Uradno prečiščenega besedila Poslovnika o delu Občinskega sveta    (poročevalka: Ester Renko)
  POSLOVNIK OHK-precisceno besedilo dec 2015.doc 18.11.2015
 9. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Hrpelje – Kozina (poročevalec: Andrej Bolčič)
  Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za pospesevanje razvoja malega gospodarstva v Obcini Hrpelje – Kozina- predlog
 10. Sprejem letnega programa športa za leto 2016 (poročevalec: Vasja Valenčič)
  Letni program sporta 2016
 11. Sprejem letnega programa kulture za leto 2016 (poročevalec: Vasja Valenčič)
  Letni program kulture 2016
 12. Seznanitev z dokončnim Poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad sredstvi, vloženimi v investicijo »Izgradnja vaškega doma Rodik 1. Faza« in seznanitev s spremembo sklepa o sprejemu letnega programa nadzora NO (poročevalka: predsednica NO)
  Poročilo o nadzoru vaski dom Rodik-dokončno
 13. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Hrpelje-Kozina za programsko obdobje 2015-2020 (poročevalec:Robert Kastelic)
  PRAVILNIK KMETIJSTVO 2015-2020-gradivo
 14. Širitev zdravstvene mreže na primarni ravni (poročevalka: županja)
  Siritev Zdravstvene mreze- predlog sklepa
  Siritev zdravstvene mreze-gradivo
 15. Sklepanje o potrditvi sklepa financiranje občin-na predlog SOS in ZOS (poročevalka: županja)
  Sklep skupnost obcin-povprecnina
 16. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude

Saša Likavec Svetelšek
županja

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane