Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

11. redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 51/15) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 98/15sklicujem 11.  redno sejo  občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina  v mandatnem obdobju 2018 – 2022,  ki bo  v  ČETRTEK dne 08.10.2020  ob 17.00   uri  v kulturnem domu  občine Hrpelje-Kozina.

Dnevni red:

1)Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2) Določitev in potrditev dnevnega reda

3) Potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina  z dne 17.06.2020 in 4. dopisne seje z dne 24.9.2020

4) Imenovanje člana skupščine Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov d.o.o. (poročevalec: predsednik KMVI)

Imenovanje članov Skupščine ORA

5) Odlok o spremembi Odloka o proračunu za leto 2020 (poročevalka: Aleksandra Iskra Boštjančič in županja)

ODLOK o rebalansu 2020

ODHODKI-PR REB2020-1-

SPLOŠNI DEL-PR REB

PRIHODKI-PR

REB2020-1-S-KRED-PR.

Sklep sprejem rebala

6) Predlog Odloka o razglasitvi cerkve Sv. Socerba na Artvižah za spomenik lokalnega pomena – 1. obravnava (poročevalka: Alenka Pečar)

Obrazložitev gradiva -cerkev Artviže

Predlog za razglasitev – strokovne podlage ZVKDS

7) Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi (poročevalka: Alenka Pečar)

predlog Sklepa javna korist

8) Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem (poročevalec: Alenka Pečar)

   Dopolnitev letnega načrta 2020

9) Informacija o rednem inšpekcijskem nadzoru inšpektorja za šport-  zapisnik

    Informacija redni inšpekcijski nadzor

10) Razno

  • Pobude in vprašanja
© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane