Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

12. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 51/15) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 98/15) sklicujem 12.  redno sejo  občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2018 – 2022, ki bo  v  ČETRTEK dne 26.11.2020  ob 17.00   uri  preko spletne video konference

Dnevni red:

1) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2) Določitev in potrditev dnevnega reda

3) Pregled zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina  z dne 8.10.2020

Zapisnik 11. redne seje 8.10.2020-končni

4) Sklepanje o potrditvi kandidatov za sodnike porotnike okrožnega sodišča v Kopru (poročevalec: predsednik KMVI)

Gradivo – sodniki porotniki Poziv sodišča

5) Predlog Proračuna 2021, 2022

  • Predlog Odloka o proračunu občine Hrpelje-Kozina za leto 2021- predstavitev in splošna razprava
  • Predlog Odloka o proračunu občine Hrpelje-Kozina za leto 2022- predstavitev in splošna razprava  

Predlog Odloka proračun 2021:

ODLOK o proračunu 2021

Predlog Odloka proračun 2022:

ODLOK o proračunu 2022

Posebni del,  splošni del, obrazložitve 2021, 2022:

Odhodki posebni 2021,2022

Prihodki posebni 2021,2022

Sploš del-2021 2022

Zadolž 2021, 2022

Proračun 2021- Obrazložitve posebni del

Proračun 2021 – Obrazložitve splošni del

Proračun  2022- Obrazložitve posebni del

Proračun 2022- Obrazložitve splošni del

Priloge proračuna 2021,2022:

Načrta ravnanja s stvarnim premož 2021 2022

Kadrovski načrt

NRP do 2024

NRP do 2025

Predlogi sklepov:

Predlogi sklepov proračun 2021,2022

6) Sprememba ekonomske cene programa vrtca (poročevalka: Radica Slavković)

SKLEP gradivo – CENIK vrtec nov 2020

CENIK -predlog vrtca

7) Predlog Sklepa o izdaji predhodnega mnenja k Strateškemu načrtu Kosovelove knjižnice Sežana za obdobje 2021-2025 (poročevalka: dir. knjižnice Magdalena Svetina Terčon)

Predlog sklepa strateški načrt Knjižnica

Strateški načrt

8) Sklepanje o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe prostora EUK HK-8 (poročevalka: Manuela Varljen-občinska urbanistka)

Mnenje urbanista

Pripomba 1 A Pripomba 2 APripombe_LP_HK8 A

Stalisca do pripomb1

Elaborat

9) Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe (poročevalci: Alenka Pečar in predstavnik Spina II d.o.o.)

Obrazložitev OPPN-odlok

10) Predlog Odloka o razglasitvi cerkve Sv. Socerba na Artvižah za spomenik lokalnega pomena –2. obravnava (poročevalka: Alenka Pečar)

Sprejem odloka -cerkev Artviže 2. obravnava

11) Razno

     -pobude in vprašanja

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane