Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

13. redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 51/15) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 98/15)

Sklicujem 13.  redno sejo  občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2018 – 2022, ki bo  v  SREDO dne 23.12.2020  ob 17.00   uri, preko spletne videokonference

   DNEVNI RED:

 1) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2) Določitev in potrditev dnevnega reda

3) Pregled zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina  z dne 26.11.2020

Zapisnik 12. redne seje 26.11.2020-končni

4) Sklepanje o imenovanju predstavnikov ustanoviteljev v svet zavoda OŠ Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje (poročevalec: predsednik KMVI)

Gradivo-imenovanje predstavnikov v svet zavoda – OŠ

Poziv OŠ v svet šole

5) Imenovanje kandidata za člana Razvojnega sveta regije Istra Brkini Kras –Razvojnega sveta Obalno kraške razvojne regije (poročevalec: predsednik KMVI)

Gradivo – imenovanje kandidata RRC

Poziv RRC

6) Sklepanje o potrditvi kandidatov za sodnike porotnike okrožnega sodišča v Kopru (poročevalec: predsednik KMVI)

Gradivo – sodniki porotniki

Poziv sodišča

7) Sprejem  proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leti 2021 in 2022

  • Sprejem proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2021 in Odloka o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2021
  • Sprejem proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2022 in Odloka o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2022
  • Predlogi sklepov

Predlog Odloka proračun 2021:

Gradivo pror 2021

ODLOK O PRORAČUNU 2021

Predlog Odloka proračun 2022:

Gradivo pror 2022

ODLOK O PRORAČUNU 2022

Posebni del,  splošni del, obrazložitve 2021, 2022:

Odhodki posebni del 2021 2022

Prihodki posebni 2021 2022

SPLOŠNI  del 2021 2022

Zadolževanje 2021 2022

2021

2022

Priloge proračuna 2021,2022:

 Načrta ravnanja s stvarnim premož 2021 2022 zv

Kadrovski načrt

NRP do 2024

NRP do 2025

Predlogi sklepov:

PREDLOGI sklepov proračunzv

8) Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest-skrajšan postopek (poročevalca: Alenka Pečar in predstavnik podjetja Realis d.o.o.)

Obrazložitev odloka o kategorizaciji cest

Elaborat sprememb odloka

9) Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24 – urne dežurne pogrebne službe v Občini Hrpelje-Kozina-hitri postopek (poročevalci: Romina Poles in zunanji poročevalci-Inštitut za lokalno samoupravo Maribor)

Odlok 24 urna dežurna služba

10) Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24 – urne dežurne pogrebne službe v Občini Hrpelje-Kozina Kozina –hitri postopek (poročevalci: Romina Poles in zunanji poročevalci-Inštitut za lokalno samoupravo Maribor)

Odlok podelitev koncesije 24 urne dež službezvZ

11) Informacija o letnem planu vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest za leto 2021 in poročilo o vzdrževanju kategoriziranih občinskih cest za leto 2020 (poročevalci: predstavnika CPK d.d.: Andraž Vidmar, Karlo Šturm)

12) Razno

  • Pobude in vprašanja
© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane