Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

13. seja občinskega sveta

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 51/15) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 98/2015) sklicujem 13. redno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2014 – 2018, ki bo v ČETRTEK, dne 30.06.2016 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Hrpelje-Kozina.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Določitev in potrditev dnevnega reda

3. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 12. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina z dne 21.4.2016

Zapisnik 12. redne seje OS, 21.4.2016-osnutek

Zapisnik 12. redne seje OS, 21.4.2016-končni

4. Predlog Odloka o ukinitvi Medobčinske notranje revizijske službe–organa skupne občinske uprave občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana (prva in druga obravnava).

Obrazložitev odloka o ukinitvi MNRS-končna verzija

5. Sklepanje o pristopu občine Hrpelje-Kozina med ustanovitelje Regionalnega razvojnega centra Koper in imenovanje predstavnika v svet Zavoda (poročevalec: Giuliano Nemarnik)

akt o ustanovitvi_14.6.2016

GZS_soglasje_

MOK_soglasje_8.6.2016

Predlog sklepa imenovanje predstavnika v svet zavoda

6. Sklepanje o potrditvi sistemizacije delavcev in določitvi št. ter vrsti oddelkov za    vrtec za šolsko leto 2016/2017 (Poročevalka: Radica Slavkovič)

Sistemizacija in oddelki za šolsko leto 1617

7. Sprejem investicijske dokumentacije za energetsko sanacijo občinskih stavb (poročevalec: Golea)

DIIP OBČINA HRPELJE-KOZINA

8. Predlog Odloka o JZP za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Energetska sanacija in prenova javnih stavb Občine Hrpelje« hitri postopek (poročevalec: Golea)

Predlog odloka JZ partnerstvo sanacija energija_Hrpelje-Kozina

9. Predlog izdaje soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana

 Gradivo soglasje ZD

 Vloga ZD

10. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude

  • Seznanitev z dopisom na Ministrstvo za kmetijstvo o reorganizaciji    sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS

       Razno – Sklad kmetijskih zemljišč

  • Odgovori Medobčinskega inšpektorata (po zadolžitvi iz zadnje seje)

  ODGOVOR_OB. SVET._O H-K

 PRILOGA 2,3,4_ODGOVORU

PRILOGA_1_Statistika_H-K_2015

PRILOGA_1_Statistika_H-K_2016

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane