Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

14. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 51/15) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 98/15sklicujem 14.  redno sejo  občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina  v mandatnem obdobju 2018 – 2022,  ki bo  v  ČETRTEK dne 25.03.2021  ob 17.00   uri,   preko spletne videokonference

Dnevni red:

1) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2)Določitev in potrditev dnevnega reda

3) Pregled zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina  z dne 23.12.2020

Zapisnik 13. redne seje 23.12.2020-osnutek

Zapisnik 13. redne seje 23.12.2020-KONČNI-pripomba

4) Imenovanje predstavnika v svet javnega zavoda Kosovelova Knjižnica Sežana (predsednik KVIAS)

Predlog za imenovanje člana Kosovelove knjižnice

5) Program kulture za obdobje 2021-2025 (poročevalka Ester Mihalič)

Program kulture 2021 2025

6) Sprejem Pravilnika o spremembah pravilnika o sofinanciranju kulturne dejavnosti v Občini Hrpelje – Kozina (poročevalka Ester Mihalič)

Sprememba Pravilnika o sofinanciranju kulturne dejavnosti

7) Sprejem Letnega programa športa za leto 2021 (poročevalec: Vasja Valenčič)

Gradivo letni program športa

Mnenje – ŠZ OHK

8) Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o subvenciji mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema v Občini Hrpelje – Kozina– skrajšani postopek (poročevalec: Vasja Valenčič)

Sprememba odloka -subvencija mladim 2021

9) Predlog spremembe Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v občini Hrpelje – Kozina v obdobju 2014 -2020 (poročevalec: Vasja Valenčič)

Sprememba Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v OHK

10) Predlog spremembe Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje – Kozina za programsko obdobje 2015–2020

Sprememba Pravilnika kmetijstvo

11) Sklepanje o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi ZD Sežana – skrajšan postopek (poročevalec: dir. Andrej Bolčič)

Sprememba Odloka ZD

12) Seznanitev z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Sežana za leto 2020 (poročevalka: dir. ZD dr. Ljubislava Škibin)

Letno poročilo ZD Sežana  

Sklep letno poročilo ZD

13) Predlog sklepa o potrditvi lokacijske preveritve za območje parcel št. 2878/11, 2878/20, 2878/21, 2947, 2919/22, vse k.o. Hrpelje (2560) (poročevalka: občinska urbanistka Manuela Varljen)

Lokacijska preveritev Brinje_

Mnenje urbanista_Brinje

ELP 35-2020 _

Mnenje urbanista_Brinje

14) Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim  premoženjem občine za leto 2021 (poročevalka: Alenka Pečar)

Dopolnitev letnega načrta 2021 ZV

15) Sprejem plana sej občinskega sveta za leto 2021

Sklep plan sej OS 2021

16) Poročilo predstavnika Sveta zavoda (poročevalec: Peter Boršić) 

17) Razno

  •   Pobude in vprašanja
  •   Pisni Odgovori na vprašanja liste Pretresi
© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane