Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

15. redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 51/15) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 98/15)

Sklicujem 15.  redno sejo  občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2018 – 2022, ki bo  v  ČETRTEK  dne 27.05.2021  ob 17.00   uri , preko spletne video konference

Zaradi videokonferenčne izvedbe seje občinskega sveta so v nadaljevanju predhodno podana pravila sodelovanja (prisotnost, glasovanje, prijave k razpravi,…):
1. Svetni-ca/-k (v nadaljevanju: svetnik) šteje za prisotnega ves čas, ko ga na zaslonu vidimo. V kolikor se kamera ugasne in svetnika ne vidimo na zaslonu, šteje, da je sejo za ta čas zapustil.
2. Svetnik se k razpravi prijavi z dvigom roke.
3. Zaradi protokoliranja glasovanja posameznega svetnika na zapisnik, bo predsedujoča po prebranem predlogu sklepa vprašala, kdo je za. Svetniki, ki bodo glasovali ZA, bodo poimensko vpisani na poseben list z rezultati glasovanja. Enako bo predsedujoča storila tudi pri vprašanju, kdo je PROTI. Evidenca o poimenskem glasovanju pri posameznem sklepu bo del dokumentarnega gradiva seje.
4. Svetniki imajo ves čas seje mikrofone potiho/ugasnjene. Ko bo posamezen svetnik na vrsti za razpravo, se mikrofon vžge in po razpravi ponovno ugasne.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.Določitev in potrditev dnevnega reda

3.Pregled zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina  z dne 25.03.2021

Zapisnik 14.seje 25.3.2021-osnutek; 

Zapisnik 14.. seje 25.3.2021-končni

4. Sklepanje o potrditvi skupne liste kandidatov za Razvojni svet regije Istra-Brkini-Kras za programsko obdobje 2021-2027 (poročevalec: predsednik KMVI)

Gradivo- predlog sklepa

Priloga dopisa RRC-1. kore seja

RRC dopis spredlogom sklepa

5. Sklepanje o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana (poročevalec: predsednik KMVI)

Dopis ZGRS

ZGRS Občinski svet – soglasje k imenovanju  direktorja zavoda

6. Seznanitev z revizijskim poročilom Računskega sodišča (poročevalca: županja Saša Likavec Svetelšek in dir. občinske uprave)

Računsko sodišče_seznanitev z revizijskim poročilom

Revizijsko poročilo OHK

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2021 (poročevalka: Maja Korošec)

Odlok o spremembi odloka o proračunu za leto 2021 z gradivom

8. Sklepanje o sprejemu Zaključnega računa proračuna občine Hrpelje-Kozina za leto 2020 (odlok)  (poročevalka: Aleksandra Iskra Boštjančič)

Obrazložitev ZR in predlog sklepa

ODLOK 2020

Zajključni račun za leto 2020

9. Seznanitev z letnim poročilom Vrtca za leto 2020 (poročevalka: ravnateljica vrtca-Radica Slavković)

Letno poročilo 2020-Vrtec

Sklep letno poročilo Vrtec Sežana

10. Potrditev sistemizacije vrtca za leto 2021/2022 (poročevalka: ravnateljica vrtca-Radica Slavković)

Potrditev št. oddelkov in sistemizacija Vrtec-sklep

Sistemizacija 2021 – 2022

11. Sklepanje o izdaji mnenja k imenovanju ravnateljice Javnega Zavoda Vrtec Sežana (poročevalec: predsednik KMVI)

12. Sklepanje o potrditvi cenika najema in koriščenja športne dvorane v OHK v sezoni 2021/2022 (poročevalec: Vasja Valenčič)

Cenik športne dvorane 2021-2022 in predlog sklepa

13.Predlog spremembe Letnega programa športa (poročevalec: Vasja Valenčič)

Sprememba Letnega programa športa 2021

14. Sklepanje o ugotovitvi javne koristi (poročevalka: Alenka Pečar)

Obrazložitev in predlog Sklepa javne koristi

15.Obvezna razlaga Občinskega prostorskega načrta (poročevalec: Alenka Pečar)

Predlog obvezne razlage OPN

Tolmačenje ZGS

16. Sprejem Pravilnika o občasni uporabi prostorov Občine Hrpelje-Kozina (poročevalka: Maja Korošec)

Pravilnik o občasni uporabi prostorov z gradivom

17. Pravilnik o sofinanciranju obeležitve jubilejev društev (poročevalka: Maja Korošec)

Pravilnik o sofinanciranju obeležitve jubilejev društev z gradivom

18. Sklepanje o potrditvi Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih ter plana za leto 2021 (poročevalec: Boštjan Mljač-Golea)

Gradivo- Obrazložitev in sklep LEK-a 2020, 2021

Letni izvedbeni načrt 2021 Občina Hrpelje-Kozina

PRILOGA 3 Obrazec letnega poročila_original_2020-2021_Hrpelje-Kozina.ZV

 19. Seznanitev z delovanjem čistilne naprave na Kozini (poročevalca: direktor Kraškega vodovoda Sežana-Primož Turšič in Andrej Bolčič)

Poročilo odvajanje in čiščenje odpadnih voda

20. Pokrajinska zakonodaja-mnenje občine (poročevalci: županja Saša Likavec Svetelšek in Maja Korošec)

Pokrajinska zakonodaja – mnenje OS Občine Hrpelje – Kozina

21. Predstavitev Socialno varstvenega Zavoda Dutovlje-Dom na Krasu (poročevalec: dir. Zavoda Matjaž Prelc in vodja delavne skupine za ozaveščanje Brigita Obreza)

Gradivo predstavitev:

Opis projekta

Socialno varstvo v OHK

22. Sklepanje o določitvi javne infrastrukture na področju kulture in vzpostavitvi javnega dobra (poročevalka: Maja Korošec)

Vzpostavitev javnega dobra-gradivo

23. Razno

  •     Pobude in vprašanja
  •    Odgovori Lista Pretresi

   Odgovori na vprašanja Pretresi

  • Odgovori na svetniška vprašanja

Pobude in vprašanja in odgovori na pobude in vprašanja

PREDLOG TOČKE ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJE:

24. Določitev skupnega kandidata za člana Nadzornega sveta delniške družbe KSP d.d. Sežana

Predlog kandidata za NS KSP d.d. Sežana

 

IZID  glasovanja 15. redne seje občisnkega sveta:

Izidi glasovanja

 

 

 

 

 

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane