Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

17. redna seja Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina

Štev.: 032-6/2021-1

Datum: 22. 9. 2021

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS, št. 98/15) sklicujem

17. redno sejo Občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina

v mandatnem obdobju 2018 – 2022

v četrtek, 30. 9. 2021 ob 17.00 uri

v sejni sobi občinske stavbe

na naslovu Reška cesta 14, Hrpelje, 6240 Kozina

 

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 2. Določitev in potrditev dnevnega reda
 3. Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina
 4. Kadrovske zadeve: 
 5. Poročilo o izvrševanju Proračuna Občine Hrpelje – Kozina v prvem polletju leta 2021
 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje – Kozina
 7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Krvavi Potok
 8. Lokacijska preveritev Eurospin Kozina
 9. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hrpelje – Kozina
 10. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje – Kozina
 11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Sežana
 12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo za območje naselij Hrpelje in Kozina
 13. Pravilnik o subvencioniranju obnov kraških suhih zidov v Občini Hrpelje – Kozina
 14. Širitev prehodnega območja v Biosfernem območju Kras in porečje Reke
 15. Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja za leto 2021
 16. Razno
  • Pobude in vprašanja in odgovori na pobude in vprašanja 
  • Poročilo predstavnika Občine Hrpelje – Kozina o delovanju v organih družb ORA d.o.o. in Kraški vodovod d.o.o.

 

Dodatno gradivo: Dodatno gradivo za 17. redno sejo

Prisotnost: Prisotnost

Poročilo o seji: Poročilo o seji

Saša Likavec Svetelšek

županja

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane