Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

18. redna seja občinskega sveta

Sklicujem 18. redno sejo  občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2014 – 2018,

ki bo  v  ČETRTEK  dne 25.5.2017  ob 17.00   uri v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina

Predlagan je naslednji dnevni red:

1.) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.) Določitev in potrditev dnevnega reda

3.) Pregled zapisnika in potrditev sklepov 17. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina  z dne 30.3.2017  

  Zapisnik 17 redne seje OS,30.3.2017-osnutek    Zapisnik 17 redne seje OS,30.3.2017-končni

4.) Odlok o subvencioniranju rešitve stanovanjskega problema za mlade in mlade družine-druga obravnava (poročevalec: Vasja Valenčič)

Odlok – stanovanjska problematika mladi končna – II. obravnava

5.) Sprememba Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest-skrajšani postopek (poročevalka: Alenka Pečar)

Kategorizacija cest- Gradivo, sklep

Mnenje DRSI

6.) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana – prva obravnava (poročevalec: Robert Kastelic)

Odlok ZGRS Obrazložitev in sklep 2017

Odlok ZGRS Čistopis za Občinski svet – predlog 1

7.) Zaključni račun proračuna občine Hrpelje-Kozina za leto 2016 (poročevalka: Aleksandra Iskra Boštjančič)

Gradivo-obrazložitev OS -seja

OBRAZLOŽITVE2016-MF

8.) Seznanitev z Letnim poročilom Kosovelove knjižnice Sežana za leto 2016 (poročevalka: mag. Magdalena Svetina Tarčon)

Poročilo za leto 2016 – Kosovelova knjižnica

Sklep letno poročilo knjižnica

9.) Seznanitev z Letnim poročilom KSP d.d. Sežana (poročevalec: dir. Franko Šabec in Vlasta Kukanja)

Letno poročilo KSP 2016- zbiranje odpadkov

Sklepi letno poročilo Komunala

10.) Seznanitev z urejanjem in vzdrževanjem pokopališč v OHK za leto 2016 (poročevalec: dir. Franko Šabec in Vlasta Kukanja)

Letno poročilo KSP 2016- urejanje pokopališč

Sklep poročilo pokopališča

11.) Sklepanje o izdaji soglasja za najem dolgoročnega kredita javnemu podjetju Kraški vodovod Sežana d.o.o. (poročevalka: Aleksandra   Iskra Boštjančič)

Dopis kraški vodovod-kredit

12.) Potrditev cenika o najemu in koriščenju športne dvorane v OHK za sezono 2017/2018 (poročevalec: Vasja Valenčič)

Cenik športne dvorane 2017-2018 + sklep

13.) Pravilnik o sofinanciranju programov za mladino (poročevalec: Vasja Valenčič)

Pravilnik sofinanciranje programa mladim

14.) Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (poročevalka: Alenka Pečar)

Dopolnitev letnega načrta 2017-3

15.) Sklepanje o potrditvi sistemizacije delavcev in določitvi št. ter vrsti oddelkov za    vrtec,  za šolsko leto  2017/2018 (poročevalka: Ester Renko)

SKLEP gradivo – potrditev št. oddelkov IN SISTEMIZACIJA -maj 2017

16.) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude

      -Odgovor Medobčinskega inšpektorata in redarstva (iz predhodne seje)

 Odgovor MiR

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane