Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

20. redna seja Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina

Številka: 032-4/2022-1

Datum: 5. 4. 2022

 

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 98/15) sklicujem

20. redno sejo Občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina

v mandatnem obdobju 2018 – 2022

 v sredo, 13. 4. 2022 ob 17.00 uri

v Kulturnem domu Hrpelje

na naslovu Reška cesta 14, Hrpelje, 6240 Kozina

 

 Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 2. Določitev in potrditev dnevnega reda 20. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina
 3. Zapisnik 19. redne seje Občine Hrpelje – Kozina, 5. dopisne seje in 1. žalne seje
 4. Kadrovske zadeve:
 5. Zaključni račun 2021
 6. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Hrpelje – Kozina – druga obravnava
 7. Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Hrpelje – Kozina – druga obravnava
 8. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za območje Občine Hrpelje – Kozina
 9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hrpelje – Kozina
 10. Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za individualno stanovanjsko zazidavo na parcelah št. 186, 187/1, 2, 3 in 198, k.o. Hrpelje
 11. Potrditev novelacije Investicijskega programa (IP) – Ureditev mestnega trga
 12. Poročilo o delu in zaključni račun javnega zavoda ZGRS Sežana za leto 2021, predlog za razporeditev presežka prihodkov nad odhodki ter predlog za izdajo soglasja na določitev delovne uspešnosti direktorja – poveljnika
 13. Sklep o soglasju k delovanju podružnične lekarne
 14. Soglasje k Statutu javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana
 15. Pobuda za ukinitev drugega tira proti Kopru
 16. Sklep o določitvi statusa javne infrastrukture in vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena
 17. Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrpelje – Kozina za leto 2022
 18. Razno:

Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. (05) 680 01 50 ali 041/377-058 ali na elektronski naslov maja.korosec@hrpelje.si.

 

                                                                                               Saša Likavec Svetelšek

županja

Dodatno gradivo

18_1 Dodatno gradivo za 20. redno sejo

18_1_1 StanjeZadolzenostiPorocilo_leto 2021

18_1_2 Izsek iz gradiva za občinski svet_15.12.21 (Rebalans 2022_str.60 – 65)

18_1_3 PP 22002_Obresti od najetih kreditov

18_1_3 PP 22003 – 22005_odplačila glavnic od 1. 1. 2022

18_1_4 Izpis iz računovodskih evidenc o asignacijah

 

Prisotnost: Prisotnost 20. redna seja

Poročilo o seji: Poročilo o glasovanju_20. redna seja

Potrjen zapisnik 20. redne seje: Zapisnik 20. redne seje z dne 13. 4. 2022_potrjen

VABLJENI:

 • člani občinskega sveta
 • podžupanja
 • direktor občinske uprave
 • k točki 11.: Blaž Malenšek, Espri d.o.o.
 • k točki 12.: Blaž Turk, direktor – poveljnik ZGRS Sežana
 • k točki 15.: Uroš Šavron, predsednik KS Črni Kal in Janko Sever, predsednik Sveta ljudske pobude dvotirne proge Divača – Koper
 • občinska uprava – poročevalci: Aleksandra Iskra Boštjančič (k točki 5.) in Maja Korošec
© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane