Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

20. redna seja občinskega sveta

Sklicujem 20. redno sejo  občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2014 – 2018, ki bo

v  ČETRTEK  dne 19.10.2017  ob 17.00   uri  , v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina

Dnevni red:

1.) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.) Določitev in potrditev dnevnega reda

3.) Pregled zapisnika in potrditev sklepov 19. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina  z dne 22.6.2017  in seznanitev z zapisnikom slavnostne seje občinskega sveta

Zapisnik 19 redne seje OS,22.6.2017-osnutek Zapisnik 3. slavnostne seje sep 2017

4.) Sprejem Občinskega prostorskega načrta (zavod Luz, d.d. in družba Epik Konzultiranje d.o.o.) Gradivo

Gradivo za sejo in obrazložitev OPN

Predlog sklepa OPN

ODKLOK S PRILOGAMI

Odlok OPN

Priloga 1_EUP_PIP_20170824

Priloga 2_EO_NO_20170823

Priloga 3_NRP_20170823

Priloga 4_parkMESTA_

Priloga 5_hrup_20170823

5.) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana – druga obravnava (poročevalec: Robert Kastelic)

Odlok ZGRS -Gradivo sklep

Odlok ZGRS

6.) Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Hrpelje-Kozina (poročevalec: Romina Poles)

NUSZ Gradivo sklep

Odlok NUSZ- prva obravnava

7.) Imenovanje predstavnikov občin ustanoviteljic v Svet zavoda Območna razvojna agencija »ORA Krasa in Brkinov« za mandatno obdobje 2017-2021 (predsednik KVIAZ)

Imenovanje predstavnika ORA

8.) Imenovanje članov sveta zavoda Zdravstveni dom Sežana (predsednik KVIAZ)

Dopis ZD

 9.) Predlog sklepa o:

 – Izvolitvi predstavnika v volilno telo

 – Določitvi kandidata za člana Državnega sveta RS (predsednik KVIAZ)

10.) Predlog   Odloka o spremembi območja naselij Hrpelje in Kozina (Romina Poles)

Gradivo- Odlok- Sprememba naselja

Priloga skica Hrpelje-Kozina

11.) Informacija o izvrševanju proračuna Občine Hrpelje-Kozina v prvem polletju 2017 (poročevalka: Aleksandra Iskra)

Gradivo polletno poročilo 2017

POLLETNA REALAZ17-ODHODKI2

POLLETNA REALAZ17-PRIHODKI

PRERAZPOREDTVE 30.6.2017

SPLOŠNI DEL

12.) Predlog Pravilnika o porabi sredstev za protokol, reprezentanco, promocijo, priznanja in darila Občine Hrpelje-Kozina (poročevalec: Vasja Valenčič)

Pravilnik o porabi sredstev za protokol

13.) Predlog spremembe Kadrovskega načrta organov skupne občinske uprave občin Divača, Hrpelje- Kozina, Komen in Sežana za leta 2017,  2018 in 2019 (poročevalec: županja)

Kadrovski načrt OHK-2017 2018 2019

14.) Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (poročevalec Andrej Bolčič)

Dopolnitev letnega načrta 2017-6

15.) Pobuda za ureditev prometa po vasi Klanec (Odgovor: zapisnik seje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu-3. točka)

  Pobuda liste pečar Klanec    Zapisnik SPV 7.9.2017

16.) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude

         – Seznanitev s planom dela Nadzornega odbora v letu 2017 (sklep NO)

Sklep Letni program NO 2017

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane