Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

25. redna seja občinskega sveta

Sklicujem 25. redno sejo  občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2014 – 2018, ki bo  v  ČETRTEK  dne 14.06.2018  ob 18.00   uri  v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina

Za sejo predlagam naslednji  DNEVNI RED:

1.) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.) Določitev in potrditev dnevnega reda

3.) Pregled zapisnika in potrditev sklepov 24.  redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina  z dne 13.4.2018

Zapisnik 24. redne seje OS 13.4.2018-osnutek  Zapisnik 24. redne seje OS 13.4.2018-končni

4.) Soglasje k imenovanju dir. Območne razvojne agencije »ORA Krasa in Brkinov (poročevalec: predsednik KVIAS)

ORA – gradivo, sklep imenovanje direktorica 

ORA- Poziv za soglasje

5.) Soglasje k imenovanju direktorice javnega zdravstvenega zavoda ZD Sežana (poročevalec: predsednik KVIAS)

Soglasje imenovanje direktorice ZD gradivo, sklep

Poziv za izdajo soglasja

6.) Predlog  Odloka o turističnih taksah v OHK-hitri postopek    (poročevalec: Robert Kastelic)

Predlog Odloka turistična taksa

7.) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Hrpelje-Kozina – skrajšani postopek (poročevalka: Romina Poles)

Predlog odloka volilne enote jun 2018

8.) Odlok o spremembi Odloka o proračunu za leto 2018 (poročevalka: Aleksandra Iskra Boštjančič in županja)

Obrazložitve rebalans

ODLOK Reb 2018

Priloge: reb2018-2krediti reb2018-2odhodki reb2018-2prihodki reb2018-2splošni del

Sklep:SKLEP-reb-2018.pdf

9.) Sklepanje o potrditvi – »DIIP- »Izgradnja nadvoza železniške proge Divača-Prešnica cepišče v km7+720« (Poročevalci: Andrej Bolčič, Blaž Malenšek, Bojan Tuš)

DIIP Izvedba nadvoza Divača Prešnica

10.) Sklepanje o potrditvi DIIP- Vzpostavitev dislocirane enote obalnega doma upokojencev Koper- »Bori« v OHK (poročevalec: Andrej Bolčič, Blaž Malenšek in Neva Tomažič)

Dokument DIIP- Dom upokojencev Bori

Priloge-idejni projekti: idz_bori-01 (2) idz_bori-02 idz_bori-03 idz_bori-04 idz_bori-05 idz_bori-06

11.) Sklepanje o potrditvi sistemizacije delavcev in določitvi št. ter vrsti oddelkov za   vrtec za šolsko leto  2018/2019 (poročevalka: Radica Slavkovič)

Sklep gradivo – potrditev št. oddelkov in sistemizacija 2018 2019  

Sistemizacija in oddelki  šol. leto 2018 2019

12.) Seznanitev z Letnim  poročilom zavoda vrtec Sežana za leto 2017 (poročevalka: Radica Slavkovič)

Letno poročilo in poslovno poročilo 2017- Vrtec     Sklep letno poročilo Vrtec

13.) Seznanitev z Letnim poročilo Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana za leto 2017 (poročevalec: dir. ZGRS Blaž Turk) 

Letno poročilo  ZGRS za leto 2017     Sklep seznanitev letno poročilo ZGRS

14.) Seznanitev z Letnim poročilom Osnovna šola DBB Hrpelje (poročevalec: Sebastijan Mavrič)

Letno poročilo OŠ 2017  Sklep letno poročilo OŠ

15. a) Poročilo o delu MIR-a za OHK ter ocena stanja varnosti na območju OHK za leto 2017 (poročevalka: Silvana Zadel )

Poročilo MIR 2017

15. b) Poročilo o varnostnih razmerah na območju PP Kozina v letu 2017 (poročevalec: Marjan Pelko)

Poročilo PP Kozina – 2017

Sklep in spremni dopis LP 2017 – Mir in PP-točka a in b

16.) Potrditev cenika o najemu in koriščenju športne dvorane v OHK za sezono 2018/2019 (poročevalec: Vasja Valenčič)

Cenik športne dvorane 2018-2019 + sklep

 17.) Informacija o poteku strategije razvoja turizma na območju občine Hrpelje-Kozina (poročevalec: Astrid Prašnikar)

Delavnica strategija turizem

18.) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude

  • Seznanitev s planom dela Nadzornega odbora v letu 2018 (sklep NO)
  • Seznanitev z dokončnim poročilom NO-Ureditev prostorov za dnevni center Hrpelje

 Poročilo NO-Ureditev prostorov za RUJ

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane