Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

4. redna seja občinskega sveta

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.

2.) Pregled zapisnika in potrditev sklepov 3. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina, z dne 18.12.2014 in 1. izredne seje z dne 15.1.2015

pdfZapisnik_osnutek_18.12.2014.pdf2.28 MB

pdfZapisnik_osnutek_izredna_seja_15.1.2015.pdf855.54 KB

3.) Določitev in potrditev dnevnega reda.

4.) Predstavitev delovanja zavoda ORA – Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov (poročevalka: Vlasta Sluban)- gradiva ne bo

5.) Seznanitev z izvajanjem Lokalnega energetskega načrta in potrditev Letnega poročila o izvedbenih ukrepih iz akcijskega načrta (poročevalec: Boštjan Mljač-Golea)

docx5-Priloga_2_LEK_2014_2015_dop.docx426.05 KB

docxTocka_5-Obrazlozitev_in_predlog_sklepa.docx839.66 KB

6.) Sklepanje o izdaji mnenja k Strateškem načrtu Kosovelove knjižnice Sežana 2015-2019 (poročevalec: Vasja Valenčič)

pdf6-Strateski_nacrt_knjiznice.pdf6.1 MB

docTocka6-Nacrt_knjiznice-obrazlozitev_sklep.doc115 KB

7.) Osnutek Odloka o proračunu občine Hrpelje-Kozina za leto 2015- predstavitev in splošna razprava

pdfODLOK_O_PRORACUNU_2015-seja19.2.2015.pdf292.93 KB

pdfPRORACUN_OBRAZLOZITVE_2015_1.pdf956.12 KB

pdfTocka_7-predlog_sklepa_proracun_2015.pdf165.11 KB

pdfSPLOSNI_DEL_PRORACUNA_2015.pdf26.89 KB

8.) Osnutek Odloka o proračunu občine Hrpelje-Kozina za leto 2016- predstavitev in splošna razprava

pdfODLOK_O_PRORACUNU_2016-seja19.2.2015.pdf293 KB

pdfPRORACUN_OBRAZLOZITVE_2016_1.pdf1.06 MB

pdfTocka_8-predlog_sklepa_proracun_2016.pdf153.36 KB

pdfSPLOSNI_DEL_PRORACUNA_2016.pdf26.88 KB

Dodatne priloge pri proračunu:

pdfKadrovski_nacrt_2015-2016.pdf748.43 KB

pdfLETNI_NACRT_RAVNANJA_2015-2016.pdf3.41 MB

pdfPOSEBNI_DEL_PRORACUNA_2015_2016_PRIHODKI_IN_ODHODKI.pdf4.08 MB

pdfNacrt_razvojnih_programov_2015-2018.pdf290.54 KB

pdfOHK_KADROVSKI_NACRT_MIR_in_MNRS.pdf1004.23 KB

9.) Seznanitev s planom sej občinskega sveta

pdfTocka_9-Plan_sej_za_leto_2015.pdf169.16 KB

10.) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude – Odgovor na vprašanje Liste pretresi z dne 15.1.2015

pdf10_Tocka-Odgovor_Pretresi.pdf123.73 KB

 

Saša Likavec Svetelšek

županja

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane