Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

5. dopisna seja Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina

Številka: 032-3/2022-1

Datum: 18. 3. 2022

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 98/15) sklicujem

5.dopisno sejo Občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina

v mandatnem obdobju 2018 – 2022

 Glasovanje o predlagani točki dnevnega reda poteka

do torka, 22. 3. 2022 do 10.00 ure.

00 Vabilo z dnevnim redom in glasovnico

 Predlagani dnevni red:

  1. Mnenje k predčasni razrešitvi direktorice Kosovelove knjižnice Sežana zaradi odstopa

Točka dnevnega reda izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 98/15).

Dne 24. 2. 2022 je prispela prošnja mag. Magdalene Svetina Terčon, direktorice Kosovelove knjižnice Sežana za predčasno razrešitev z mesta direktorice javnega zavoda. Na koordinaciji županov občin Sežana, Komen, Divača in Hrpelje – Kozina, ki je potekala dne 9. 3. 2022 je bilo predstavljeno, da bo Občinski svet Občine Sežana (kot izvrševalec ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu, katerega ustanoviteljica je Občina Sežana) dne 17. 3. 2022 odločal o soglasju k razrešitvi direktorice. Skladno z določilom 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) direktorja oziroma direktorico splošne knjižnice imenuje svet splošne knjižnice na podlagi javnega razpisa. Svet si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobiti soglasje občin ustanoviteljic, ki imajo v lasti več kot polovico soustanoviteljskega deleža in mnenje občin, ki so na splošno knjižnico s pogodbo prenesle opravljanje te dejavnosti, ter mnenje strokovnih delavcev knjižnice. Direktorja razreši svet na način in po postopku, ki je določen za direktorja javnega zavoda. Na podlagi navedenega je direktorica, ki je prosila za razrešitev na občine naslovila prošnjo za izdajo soglasja oziroma mnenja. Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina k navedeni željeni razrešitvi, ker ni ustanoviteljica knjižnice, je pa na Kosovelovo knjižnico Sežana s pogodbo prenesla opravljanje te dejavnosti, daje mnenje. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina je predvidena za dne 13. 4. 2022. Ker je Občina Sežana sklepala o izdaji soglasja dne 17. 3. 2022 in bo svet javnega zavoda kmalu zatem odločal o razrešitvi, predlagamo občinskemu svetu glasovanje na dopisni seji.

Svojo odločitev lahko posredujete na telefon št. (05) 680 01 50 ali 041/377-058 ali na elektronski naslov maja.korosec@hrpelje.si.

                                                                                               Saša Likavec Svetelšek

                                                                                                         županja

Poročilo o glasovanju

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane