Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

6. redna seja občinskega sveta

Sklicujem 6.  redno sejo  občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2018 – 2022, ki bo v  ČETRTEK   dne 20.06.2019  ob 17.00   uri  , v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Določitev in potrditev dnevnega reda

3 Pregled zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina  z dne 15.05.2019 in  potrditev zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta z dne 29.5.2019

4. Soglasje k imenovanju direktorja Območne razvojne agencije ORA (poročevalec: predsednik KMVI)

5. Seznanitev z Letnim poročilom ZGRS Sežana za leto 2018 (poročevalec: Blaž Turk)

6. Sklepanje o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018, javnega zavoda ZGRS Sežana (poročevalec: Blaž Turk in Robert Kastelic)

7. Sklepanje o potrditvi Sistemizacije in število oddelkov za Vrtec Sežana za leto 2019-2020 (poročevalka: Radica Slavković)

8. Seznanitev z Letnim poročilom  Vrtca Sežana za leto 2018 (poročevalka: Radica Slavković)

9. Seznanitev z Letnim poročilom Kraški vodovod Sežana d.o.o. za leto 2018 (poročevalca: dir. Primož Turšič in Petra Gombač)

10. Sklepanje o sprejetju novih cen storitev oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenje odpadnih voda v OHK (poročevalec: dir. Primož Turšič in Petra Gombač)

11. a) Poročilo o delu MIR-a za OHK ter ocena stanja varnosti na območju OHK za leto 2018 (poročevalka: dr. Marko Korošic )

   b) Poročilo o varnostnih razmerah na območju PP Kozina v letu 2018     (poročevalec: Marjan Pelko)

12. Poročilo socialno varstvenih programov za leto 2018 (poročevalec: predstavnik CSD)

13. Sklepanje o potrditvi lokacijske preveritve – individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev za rastlinjake na parceli 2825/ko. Brezovica (poročevalka: Manuela Varljen)

14. Sklepanje o podelitvi priznanja Zlate plakete (poročevalec: županja Saša Likavec Svetelšek)

15. Predlog sklepa o delni oprostitvi plačila komunalnega prispevka (poročevalec: Andrej Bolčič)

16. Razno

  • Pobude in vprašanja

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane