Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

8. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 29/2011 in 76/2012) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 18/2012) sklicujem 8. redno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2014 – 2018, ki bo v SREDO, dne 1.7.2015 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Hrpelje-Kozina.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.
2. Določitev in potrditev dnevnega reda
3. Predlog sklepa o imenovanju novega člana v NO (Poročevalec: predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)

pdfT3-Imenovanje_clana_v_NO.pdf163.89 KB

4. Sprejem Statuta Občine Hrpelje-Kozina – druga obravnava

pdfT4_STATUT_OHK-druga_obrvnava.pdf488.34 KB

5. Sprejem predloga Odloka o plakatiranju in oglaševanju v OHK-druga obravnava

pdfT5-Odlok_o_plakatiranju_v_Obcini_Hrpelje-Kozina-druga_obravnava.pdf213.07 KB

6. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Hrpelje-Kozina za programsko obdobje 2015-2020 (Poročevalec:Robert Kastelic)

pdfPravilnik_kmetijstvo_2015-2020-cistopis_RK_zadnja.pdf515.29 KB

7. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi poslovnih prostorov Občine Hrpelje-Kozina

pdfDopolnitev_Pravilnika_o_najemu_poslovnih_prostorov_ZV.pdf229.82 KB

8. Sklepanje o začetku postopkov za podpis Konvencije o ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), imenovano SEVERNI JADRAN, med občino Milje, Kraškimi občinami, Istrskimi in beneškimi občinami ter tremi univerzami: Tržaške, Primorske in Puljske

pdfT8-Konvencija_Evropsko_zdruzenje_in_predlog_sklepa_na_OS.pdf488.53 KB

9. Sklepanje o potrditvi Pogodbe o priznanju lastninske pravice (Poročevalec: Andrej Bolčič)

pdfT9-Uskladitvena_pogodba_in_pogodba_o_ustanovitvi_sluznosti-VZ.pdf200.71 KB

10. Informacija o poteku dogodkov ob občinskem prazniku (gradiva ne bo)
11. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.

 

Saša Likavec Svetelšek

županja

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane