Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

9. redna seja Občinskega sveta

Sklicujem 9.  redno sejo  občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2018 – 2022,

ki bo  v  ČETRTEK   dne 12.03.2020  ob 17.00  uri ,  v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina

Dnevni red:

1) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2) Določitev in potrditev dnevnega reda

3) Pregled zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina  z dne 4.12.2019

  Zapisnik 8. redne seje 4.12.2019-osnutek; Zapisnik 8. redne seje 4.12.2019-končni

Predlog za imenovanje članov sveta zavoda Vrtec 

5) Predlog sklepa o imenovanju predstavnika JSKD Sežana (poročevalec: predsednik KMVI)

Gradivo-Predlog za imenovanje člana sveta JSKD

Poziv JSKD

6) Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Hrpelje-Kozina obravnava (poročevalec: Romina Poles)

Gradivo- Pokopališki red obrazložitev, odlok in Sklep

7) Sklepanje o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen in Divača – (poročevalec: predstavnik KSP Sežana ) 

Gradivo predlog sklepa feb 2020

KSP ELABORAT 2020

8) Preoblikovanje Zavoda ORA Krasa in Brkinov (poročevalec: dir. ORA Aleš Vodičar)

Gradivo in predlog sklepa preoblikovanje ORE

9) Sklepanje o potrditvi Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih ter plana za leto 2020 (poročevalec: Rajko Leban-dir. Golea in Andrej Bolčič)

Gradivo- Obrazložitev in sklep LEK-a 2019,2020

Letni izvedbeni načrt 2020 Občina Hrpelje-Kozina

PRILOGA 3 Obrazec letnega poročila_2019-2020_Hrpelje-Kozina

10) Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev za območje parcel št. *172 in 2963/1 k.o. Hrpelje (poročevalka: Manuela Varljen-občinska urbanistka)

Gradivo sklep OS loka prever

Mnenje občin urbanistke

Mnenje_MOP

Elaborat lokacijske preveritve

11) Sprejem Letnega programa športa za 2020 (poročevalec: Vasja Valenčič)

Letni program športa 2020

Soglasje ŠZ LP Športa

12) Sprememba Pravilnika o sofinanciranju kulturne dejavnosti v Občini Hrpelje – Kozina (poročevalec: Ester Mihalič)

 Pravilnika sofinanc kulturne dejavnosti

13) Sprememba Pravilnika o sofinanciranju letovanj  za otroke in mlade v OHK (poročevalec: Ester Mihalič)

Sprememba Pravilnika Letovanje otrok ZV

14) Delna oprostitev plačila komunalnega prispevka  (poročevalec: Andrej Bolčič)

Gradivo- delna oprostitev komunalnega prispevka

15) Sprememba sklepa o začasnih izpisih otrok v poletnih mesecih, odsotnost otroka zaradi bolezni in določitev poslovnega časa vrtca (poročevalka: Ester Renko)

Dopis vrtca- začasni izpisi vrtec

Sprememba sklepa o začasnih izpisih v poletnih mesecih

16) Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem (poročevalec: Andrej Bolčič)

Dopolnitev št. 1 letnega načrta 2020

17) Predlog sklepa- Plan sej OS za leto 2020

Sklep plan sej OS 2020

18)  Razno

  • Pobude in vprašanja
  • Seznanitev z dokončnim poročilom Nadzornega odbora  o opravljenem nadzoru » Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana » in Planom sej NO za leto 2020

NO -Dokončno poročilo ZGRS Sežana

Plan sej NO 2020

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane