Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Aktualno v času koronavirusa

Vrtnarije, drevesnice in cvetličarne so od petka, 3. 4., dalje, odprte! Vlada jih je uvrstila med izjeme, ker imajo v tem času veliko pridelkov, ki bi zaradi ne prodaje propadli. Je pa nujna tako dosledna uporaba zaščitene opreme, kot upoštevanje ohranjanja varne razdalje do drugih oseb. Med izjemami so tudi gradbena dela na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki.

Upokojenci – in druge ranljive skupine lahko nakupe v trgovinah opravijo med 8. in 10h ter zadnjo uro, preden se trgovina zapre.

Interventni zakon predvideva vrsto pomoči podjetjem in gospodinjstvom za premoščanje socialnih stisk v času pandemije. Ukrepi veljajo od 13. marca do preklica.

 • Podjetjem, ki bodo zaradi zmanjšanja obsega dela zaposlene poslala na čakanje, bo država poravnala nadomestila plač in vse prispevke za čakajoče delavce. Pogoj: prihodki delodajalcev v prvem letošnjem polletju so za 20 odstotkov manjši kot v enakem obdobju lani, hkrati pa v letošnjem drugem polletju ne bodo presegli prihodkov iz enakega obdobja lani. Delavec na začasnem čakanju se mora na zahtevo delodajalca vrniti na delo do sedem zaporednih dni v tekočem mesecu. Finančne družbe in zavarovalnice ter proračunski uporabniki niso upravičeni.
 • Plačilo nadomestila plače in prispevkov za tiste delavcev, ki so doma zaradi višje sile, to je varstva otrok ali nedelovanja javnega prometa.
 • Poravnava prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene v zasebnem sektorju, ki v času epidemije delajo, razen za banke in zavarovalnice.
 • Po zakonu bi morali delodajalci v zasebnem sektorju vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plačani presegla trikratnika minimalne plače, izplačati mesečni krizni dodatke v višini 200 evrov. Ta dodatek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.
 • Za javni sektor zakon predvideva izplačilo dodatka oziroma nagrade za nadpovprečno izpostavljene v boju z epidemijo.
 • Nadomestila za vse bolniške odsotnosti v času +epidemije od prvega dne dalje bo namesto delodajalcev prevzela zdravstvena zavarovalnica.
 • Samozaposleni, verski uslužbenci in kmetje bodo prejeli pomoč v obliki mesečnega temeljnega dogodka in sicer 350 evrov za marec ter po 700 evrov za april in maj. Za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka morajo upravičenci preko informacijskega sistema finančne uprave oddati izjavi, da zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnost ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Pogoje je vsaj 25-odstotno zmanjšanje prihodkov v marcu v primerjavi s februarjem ali pa vsaj 50-odstotno zmanjšanje prihodkov v aprilu ali maju v primerjavi s februarjem. Upravičenost se bo preverjala naknadno. Aprila in maja upravičencem ne bo treba plačati socialnih prispevkov.

Krizni dodatki:

 • Upokojenci s pokojnino 700 evrov ali manj bodo prejeli enkratni solidarnostni dodatek. Tisti s pokojnino do 500 evrov, bodo dobili 300 evrov dodatka, do 600 evrov – 250 evrov dodatka, do 700 evrov – 130 evrov dodatka. Dodatek bo izplačan s pokojnino za april.
 • Vsi redni študenti bodo dobili 150 evrov do 30. aprila.
 • 150 evrov v aprilu vsi prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka.
 • Družine s tremi otroki 100 evrov, družine z več kot tremi otroki pa 200 evrov.
 • Javnih storitev, kot je varstvo otrok, v času pandemije ne bo treba plačati.
Podjetja in samozaposleni, ki bodo prejeli pomoč po interventnem zakonu, letos ne bodo smeli izplačevati dividend in nagradi, sicer bodo morali denar vrniti.

Podjetnikom in podjetjem do konca maja ni treba plačati akontacije dohodnine oziroma davka od dohodkov pravnih oseb.

Proračunski porabniki bodo morali svoje račune do zasebnikov poravnati v roku osmih dni. Kadar je upnik javni organ, je plačilni rok 60 dni.

Država bo jamčila za obveznosti kreditojemalcev, ki jim bo zaradi epidemije odobren enoletni odlog plačevanja posojil po internem zakonu. Banke bodo na odloženi del glavnice obračunavale obresti.
Plače funkcionarjem se bodo znižale za 30 odstotkov, razen županom in sodnikom.

Da bi zagotovili spoštovanje sprejetih ukrepov za zajezitev širjenja virusa, bodo imeli policisti do konca epidemije posebna pooblastila. Med drugim bodo smeli opozarjati in kaznovati, postavljati cestne blokade ter začasno omejevati gibanje oseb, imeli bodo tudi dostop do občutljivih osebnih podatkov.

Zakon nadalje nalaga zavodom, da nabavijo najmanj 50 odstotkov pridelanih ali predelanih živilskih proizvodov iz Slovenije.

Zavarovani kmetje, ki bi se okužili z virusom, so pod določenimi pogoji, upravičeni do finančne pomoči za čas prebolevanja okužbe.

Nosilec kmetijskega gospodarstva in nosilec dopolnilne dejavnosti je upravičen do finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka, če se mu je ta zaradi nezmožnosti pridelave, predelave ali prodaje izdelkov zmanjšal za vsaj 20 odstotkov.

Vir: Primorske novice, 3. 4. 2020

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane