Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence

Opis postopka:

Vlagatelj poda zahtevo za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence z vlogo, ki jo lahko odda po pošti,  osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si .

O enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka

Do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka so upravičeni starši otroka, če je otrok državljan Republike Slovenije in ima vsaj eden od staršev stalno bivališče v Občini Hrpelje – Kozina. Pri enostarševskih družinah lahko pravico do enkratne denarne pomoči uveljavlja tisti od staršev pri katerem otrok živi. Pravico do enkratne denarne pomoči lahko uveljavlja tudi zakoniti zastopnik otroka.

Pravna podlaga:

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Hrpelje–Kozina (Uradni list RS št. 5/2004, 31/07)

Taksa:

Takse prosto

Obvezni prilogi:

  • izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca
  • fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa vlagatelja

Rok za izdajo odločbe:

30 dni od prejetja popolne vloge

Kontaktna oseba:

Romina Poles

(05) 620 53 60, romina.poles@hrpelje.si

Vloga za enkratno denarno pomoč za novorojence

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane