Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Drugi javni razpis za ugodna posojila projektom na področju obdelave in predelave lesa

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 11.9.2015
Datum zaključka: 12.10. in 12.11.2015

Predvidena višina sredstev:
Skupna višina razpisanih sredstev je 3.000.000,00 EUR.
Predmet razpisa:
– Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil projektom na območju Republike Slovenije, in sicer vlagateljem, ki so registrirani za dejavnost obdelave in predelave lesa ali proizvodnjo izdelkov iz lesa ter bodo hkrati izvedli začetno investicijo v osnovna sredstva za izvajanje dejavnosti na tem področju.
– Namen razpisa je spodbujanje razvoja slovenske lesno predelovalne industrije na področju začetnih investicij, povezanih z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Vlagatelji projekta in upravičenci do posojil so lahko velika, srednje velika, mala in mikro podjetja (v nadaljevanju: vlagatelji), in sicer;
– gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur.l.RS, št. 65/09 – UPB s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1),
– zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah (Ur.l.RS, št. 97/09 – UPB2, v nadaljevanju: ZZad).

Več na povezavi.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane