Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Izjeme v razglasu velike požarne ogroženosti

Uprava RS za zaščito in reševanje je z 20. marcem 2020 razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. V času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja je v naravnem okolju med drugim prepovedano kuriti in izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar.

Med izjeme spada uporaba naprav ali izvajanje aktivnosti zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja, če tako odredi organ, pristojen za gozdove, ter preprečevanja pozebe v trajnih nasadih v naravnem okolju, kot jih določajo predpisi o dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč.

Za izvajanje teh aktivnosti v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja je treba pridobiti dovoljenje, ki ga predlagatelj pridobi na podlagi vloge, ki jo posreduje na pristojno izpostavo Uprave RS za zaščito in reševanje. Vlogi mora biti priloženo pozitivno mnenje gasilske enote, ki bo izvajala požarno stražo, podatke o organiziranju požarne straže in o izpolnjevanju drugih zahtev s področja varstva pred požarom.

Lastniki in upravljavci gozdov, sadovnjakov, hmeljišč in vinogradov lahko, s ciljem poenostavitve in pospešitve postopkov, razbremenitve gasilskih enot, ki so trenutno aktivno vključene v aktivnosti z zvezi s koronavirusom, zlasti pa z namenom preprečitve škode v gozdovih, sadovnjakih, hmeljiščih in vinogradih, v času veljave razglasa št. 8452-1/2020-3-DGZR z dne 19.3.2020, uporabo naprav ali izvajanje aktivnosti (npr. kurjenje) zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja ter zaradi preprečevanja pozebe v trajnih nasadih v naravnem okolju, izjemoma izvajajo tudi brez izdanega dovoljenja pristojne izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje ter brez
organiziranja požarne straže.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane