Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Arhiv

Pridobitev odločbe o odmeri komunalnega prispevka

Pridobitev odločbe o odmeri komunalnega prispevka

Opis postopka: Vlagatelj poda zahtevo za pridobitev odločbe o odmeri komunalnega prispevka z vlogo, ki jo lahko odda po pošti, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si. Pravna podlaga: Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur.l. RS, št. […]

Preberite več ...

Potrdilo o namenski rabi zemljišča

Potrdilo o namenski rabi zemljišča

Opis postopka: Vlagatelj poda zahtevo za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča z vlogo, ki jo lahko odda po pošti, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si. Na enem zahtevku je lahko največ 10 zemljiških parcele. Parcele ene katastrske občine predstavljajo en zahtevek. Pravna podlaga: 105. člen Zakona o […]

Preberite več ...

Pridobitev odločbe za plakatiranje

Pridobitev odločbe za plakatiranje

Opis postopka: Vlagatelj poda zahtevo za pridobitev odločbe, ki jo lahko odda po pošti, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si . Pravna podlaga: Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Hrpelje-Kozina Taksa: Za pridobitev odločbe o plakatiranju se plača taksa v višini 22,70 eura. Vlogi je potrebno priložiti […]

Preberite več ...

Mesečno poročilo o prenočitvah in plačani turistični taksi – obrazec

Mesečno poročilo o prenočitvah in plačani turistični taksi – obrazec

  Področje turistične takse ureja Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/2004 in 57/2012) in Odlok o turistični taksi v Občini Hrpelje-Kozina, Uradni list RS, št. 50/2005, z dne 20.05.2005. S sklepom Vlade RS o uskladitvi vrednosti točke turistične takse (Uradni list RS, št. 25/2014) je vrednost točke od 1.1.2015 določena na […]

Preberite več ...

Vloga za uporabo poslovnh prostorov občine Hrpelje – Kozina

Vloga za uporabo poslovnh prostorov občine Hrpelje – Kozina

  Opis postopka:Vlagatelj poda prošnjo za uporabo poslovnih prostorov občine Hrpelje – Kozina z vlogo, ki jo lahko odda po pošti, faksu, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si . Pravna podlaga: Pravilnik o uporabi poslovnih prostorov (Uradni list RS, št. 18/2012)   Kontaktna oseba: Ester Mihalič (05) 620 53 74, ester.mihalic@hrpelje-kozina.si […]

Preberite več ...

Vloga za pridobitev dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Vloga za pridobitev dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

  Opis postopka:Vlagatelj poda zahtevo za pridobitev dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom z vlogo, ki jo lahko odda po pošti, faksu, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si . Pravna podlaga:Zakon o varstvu okolja, (ZVO-1, ur.l. RS, 39/2006, UPB); Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju […]

Preberite več ...

Vloga za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Vloga za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

  Opis postopka: Vlagatelj poda zahtevo za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije) z vlogo, ki jo lahko odda po pošti, faksu, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si. Pravna podlaga: Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Ur. list […]

Preberite več ...

Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči

Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči

  Opis postopka: Vlagatelj poda zahtevo za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence z vlogo, ki jo lahko odda po pošti, faksu, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.       O enkratni denarni pomoči   Upravičenci do denarne pomoči so tisti občani s stalnim prebivališčem v Občini Hrpelje […]

Preberite več ...

Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence

Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence

  Opis postopka: Vlagatelj poda zahtevo za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence z vlogo, ki jo lahko odda po pošti, faksu, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.       O enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka Do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka so upravičeni starši otroka, […]

Preberite več ...

Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste

Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste

Opis postopka: Vlagatelj poda zahtevo za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste z vlogo, ki jo lahko odda po pošti, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si . Pravna podlaga: Odlok o občinskih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v Občini Hrpelje – Kozina […]

Preberite več ...

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane