Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 2022

Področje ravnanja s stvarnim premoženjem lokalnih skupnosti ureja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018; v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in istoimenska Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18; v nadaljevanju USPDSLS-1), ki natančneje ureja vsebino letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, kot tudi postopek ravnanja s premičnim premoženjem.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za lokalne samoupravne skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti (občinski svet) na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti (župana). Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem se predloži v sprejem svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj s predlogom proračuna.

Ravnanje s stvarnim premoženjem pomeni pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje tega premoženja.

V nadaljevanju objavljamo načrte ravnanja s stvarnim premoženjem občine po letih z vsemi dopolnitvami.

LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE ZA LETO 2022:

  • Načrt razpolaganja z zemljišči
ZAP. ŠT. PARCELNA ŠTEVILKA KATASTRSKA OBČINA IN ŠIFRA K.O. VELIKOST (m2) ORIENTACIJSKA VREDNOST EUR
1. 3071/8, 3071/9, 3071/10, 371/11, 3071/12, 3071/13 Hrpelje 2560 3.820 255.940,00*
2. 3088/1 Hrpelje 2560 2524 176.680,00
3. Dela parcel 1238/26 Hrpelje 2560

475

in

310

54.950,00
4. Del parcele 3104/1, del parcele 3104/3, 316, 317. 3104/2 Hrpelje 2560 2450 171.500,00
5. 31/2 – solastniški delež 1/2 Prešnica 2558 22 44,00
6. 35/2– solastniški delež 1/2 Prešnica 2558 54 810,00
7. 250/2 – solastniški delež 1/2 Prešnica 2558 263 218,29
8. 2470/9 Hrpelje 2560 17 1.020,00
9. 2662/10 Markovščina 2574 73 1.825,00
10. 1575/3 Slivje 2573 39 1.000,00
11. 53/2 Artviže 2562 75 1.500,00
12. 751/150 Kovčice 2571 1167 466,80
13. 409/2 Obrov 2576 35 1.050,00
14. 5211, 3027/1 Hrpelje 2560 577 35.663,00

15. 3344/144 Hrpelje 2560 148 9.620,00
16.

 

2470/11

Hrpelje 2560 66 2.500,00
17. 124/4 2558 Prešnica 334 668,00
18. 2631/31 2582 Golac 69 1.380,00
19. *200/2 2557 Ocizla 271 9.485,00
20. 2059/3 2562 Artviže 647 1.294,00
21. 2658/1 2574 Markovščina 588 1.176,00
22. 421 2557 Ocizla 1173 1.830,35
23. 2643/9 2582 Golac 118 3.060,00

 

  • Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb
ZAP. ŠT. NASLOV (DELA) STAVBE ID OZNAKA DELA STAVBE POVRŠINA DELA STAVBE (m2) ORIENTACIJSKA VREDNOST EUR LOKACIJA STAVBE, V KATERI SE NAHAJA POSAMEZNI DEL
1. Rodik 56 2554-70-1 43,70 30.000,00
2. Hrpelje, Slavniška cesta 3 2560-72-18 31,20 35.000,00
3. Kozina, Rodiška cesta 11 2560-233-13 49,00 39.500,00
  • Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
ZAP. ŠT. PARCELNA ŠTEVILKA KATASTRSKA OBČINA IN ŠIFRA K.O. VELIKOST (m2) ORIENTACIJSKA VREDNOST EUR
1.

 

*198

 

Ocizla 2557 327 9.810,00
2. 5547/2 Ocizla 2557 342 10.260,00
3. 2919/54 Hrpelje 2560 12 4.500,00
4. 18/7 Artviže 2562 774 1.500,00
5. 3346/2 Hrpelje 2560 852 4.000,00
6.

1659/1

(delež 1/4)

Gradišče 2575 428 1.050,00
  • Načrt pridobivanja premičnega premoženja
ZAP. ŠT. VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA UPRAVLJAVEC KOLIČINA PREDVIDENA SREDSTVA
1. Nakup osnovnih sredstev (informacijsko-komunikacijska strojna oprema) – strežnik OBČINA HRPELJE – KOZINA kpl 10.000,00
2. Nakup opreme za otroška igrišča (Park Žaga) OBČINA HRPELJE – KOZINA kpl 32.500,00
3. Nakup druge opreme in napeljav – kanalizacijski sistem in čistilne naprave (protismradni filter in druga oprema) OBČINA HRPELJE – KOZINA kpl 60.000,00
4. Nakup druge opreme – Kolesarska veriga na podeželju – LAS OBČINA HRPELJE – KOZINA kpl 32.008,18
5. Nakup druge opreme – javna razsvetljava (50 svetil) OBČINA HRPELJE – KOZINA 50 kom 15.000,00
6. Investicije in nakup opreme – protipožarna varnost PGD MATERIJA kpl 20.000,00
7. Nakup gasilskih vozil, gasilske zaščitne in reševalne opreme – POŽARNA TAKSA OBČINA HRPELJE – KOZINA kpl 11.326,00
8. Investicije in nakup opreme – protipožarna varnost ZGRS kpl 20.070,24
SKUPAJ 200.904,42

Sklepi:

05_Sklep Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem

1 Dopolnitev letnega načrta razpolaganja

1 Dopolnitev letnega načrta pridobivanja

2 Dopolnitev letnega načrta razpolaganja in pridobivanja

3 Dopolnitev letnega načrta pridobivanja

3 Dopolnitev letnega načrta razpolaganja

4 Dopolnitev letnega načrta razpolaganja in pridobivanja

17 Sklep_Dopolnitev načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem

5 Dopolnitev letnega načrta razpolaganja

6 Dopolnitev letnega načrta razpolaganja

7 Dopolnitev letnega načrta razpolaganja

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane