Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Lokacijska informacija

Opis postopka

»Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), Uradni list RS, št. 199/21, ki se je pričel uporabljati 1.6.2022, v 279. in 326. členu opredeljuje vsebino in način izdaje lokacijske informacije.

Lokacijska informacija od 1.6.2022 šteje kot potrdilo o namenski rabi zemljišča.

Vsebuje podatke o namenski rabi prostora iz veljavnih prostorskih aktov, podatke o obstoju drugih javnopravnih dejstev v prostoru in podatke o pravnih režimih, ki veljajo na določenem zemljišču.
V kolikor vlagatelj v vlogi posebej zahteva, se lokacijski informaciji priloži tudi kopija grafičnega dela prostorskega akta.
Prav tako se lokacijski informaciji priloži podatek o prostorsko izvedbenih pogojih za gradnjo, ker prostorsko izvedbeni akti niso dostopni na svetovnem spletu, v kolikor to vlagatelj v vlogi posebej zahteva.
Do sprejema oz. uveljavitve Pravilnika o lokacijski informaciji, bodo vloge strank oddane od 1.6.2022 dalje obravnavane in na podlagi teh izdane lokacijske informacije v skladu z veljavno zakonodajo.«

Stroški v postopku

Lokacijska informacija ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda proti plačilu upravne takse, pri čemer se šteje, da parcele v eni katastrski občini predstavljajo en zahtevek. En zahtevek lahko obsega največ 10 parcel.

Upravna taksa se obračuna po tarifni številki 36 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS št. 106/10 UPB, 14/15-ZUUJFO, 84/15-ZZeIP-J, 32/16, 30/18-ZKZaš, 189/20-ZFRO) v višini 35,00 €, v kolikor vlagatelj v zahtevku zahteva tudi podatke o prostorsko izvedbenih pogojih za gradnjo oz. v višini 22,70 € po tarifni številki 36 cit. Zakona, v kolikor podatkov o prostorsko izvedbenih pogojih za gradnjo ne zahteva.«

Podatki za plačilo:
IBAN: SI56 0123 5435 0309 170
referenca: 11 75345-7111002
namen plačila: Plačilo upravne takse
koda namena: OTHR
ime in naslov: Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina

Rok za izdajo:

15 dni od prejema vloge

Kontaktna oseba:

Romina Poles

(05) 620 53 60, romina.poles@hrpelje.si

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane