Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe (parc. št. 2631/31 k.o. 2582 Golac)

Številka: 478-10/2022-2

Datum: 6. 5. 2022

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE KUPOPRODAJNE POGODBE

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, objavlja namero o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe:

–           predmet odsvojitve je nepremičnina – parcela št. 2631/31 k.o. 2582 Golac, zemljišče v izmeri 69 m2, po namenski rabi sodi v območja površine podeželskega naselja po vrednosti 1.380,00 EUR.

Pri nepremičnini je vknjižena neprava stvarna služnost za potrebe izgradnje, obratovanja in vzdrževanja vodovodnega priključka (Zemljiškoknjižni izpisek je priloga te objave).

Rok za sprejem ponudbe ali izjave o interesu je 20 dni od objave te namere na spletni strani, to je do vključno 26. 5. 2022. Izjava o interesu naj se poda na priloženem obrazcu in vloži pisno na Občini Hrpelje – Kozina oz. pošlje priporočeno po pošti na naslov občine oz. podpisano in skenirano na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.

V primeru več interesentov, bo občina pred sklenitvijo z zainteresiranimi osebami opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih posla.

Kupec nepremičnine je dolžan plačati tudi davek na promet nepremičnin oz. DDV, stroške overitve podpisa in stroške vpisa v zemljiško knjigo. Kupnina se plača na podlagi sklenjene pogodbe oziroma izstavljenega računa. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu 041/377-058 ali maja.korosec@hrpelje.si.

Županja Občine Hrpelje – Kozina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa pogodbe, postopek sklenitve pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

                                                                                                           Saša Likavec Svetelšek

                                                                                                          županja

Izjava-o-interesu

Priloga:

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane