Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe (parc. št. 409/2 k.o. 2576 Obrov za solastniški delež 1/4 na parc. št. 1659/1 k.o. 2575 Gradišče)

Številka: 478-33/2022-6

Datum: 17. 5. 2022

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe:

  • predmet odsvojitve bo stavbno zemljišče parc. št. 409/2 k.o. 2576 – Obrov z ID znakom parcela 2576 409/2 (ID 6170872) po vrednosti 1.050,00 EUR in
  • predmet pridobitve solastniški delež ¼ (ene četrtine) na nepremičnini parc. št. 1659/1 k.o. 2575 – Gradišče z ID znakom parcela 2575 1659/1 (ID 443613) po vrednosti 1.050,00 EUR.

Rok za sprejem ponudbe ali izjave o interesu je 20 dni od objave te namere na spletni strani, to je do vključno 6. 6. 2022. Izjava o interesu naj se poda na priloženem obrazcu in vloži pisno na Občini Hrpelje – Kozina oz. pošlje priporočeno po pošti na naslov občine oz. podpisana in skenirana na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.

V primeru več interesentov, bo občina pred sklenitvijo z zainteresiranimi osebami opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih posla za odsvojitev nepremičnine.

Kupec nepremičnine je dolžan plačati tudi stroške overitve podpisa in stroške vpisa v zemljiško knjigo. Kupnina se plača na podlagi sklenjene pogodbe oziroma izstavljenega računa. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Kupnina se pobota z dnem sklenitve menjalne pogodbe.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu 041/377-058 ali maja.korosec@hrpelje.si.

Županja Občine Hrpelje – Kozina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa pogodbe, postopek sklenitve pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

                                                                                                           Saša Likavec Svetelšek

                                                                                                          županja

Izjava o interesu

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane