Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti (del parcel 244/118 in 244/122, obe k.o. 2559 Materija)

Številka: 351-55/2020

Datum: 29. 4. 2022

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina na podlagi načel Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice za potrebe postavitve in uporabe sončne elektrarne, fotovoltaičnega polja in transformatorske postaje na delu nepremičnin:

  • parcela št. 244/118 k.o. 2559 Materija približne površine 345.165 m2 in
  • parcela št. 244/122 k.o. 2559 Materija približne površine 88.392 m2,

vse za dobo 25 let in za skupno vrednost nadomestila za celotno obdobje 25 let v višini 787.989,50 EUR neto in naslednjimi pogoji:

  • Služnostni upravičenec se zaveže skupno 20% nadomestila za služnost, obračunanega za celotno obdobje trajanja služnosti (25 let) v višini 787.989,50 EUR, plačati do 31.12.2022, od tega 20% zneska enoletnega nadomestila za služnosti v višini 6.303,92 EUR v roku 8 dni po podpisu pogodbe.
  • Rok za plačilo 20% nadomestila za služnost, obračunanega za trajanje obračunanega za celotno obdobje trajanja služnosti (25 let), zmanjšanega za v roku 8 dni po podpisu pogodbe plačan znesek 20% enoletnega nadomestila za služnost, se na zaprosilo služnostnega upravičenca, če ga poda do 31.12.2022 in če je razlog za podaljšanje tek postopka priprave državnih prostorskih načrtov, ki bi omogočali postavitev infrastrukture, zaradi katere služnostni upravičenec pridobiva služnost, podaljša do 31.12.2024. Iz enakega razloga se lahko na predlog služnostnega upravičenca, ki je podan do 31.12.2024, ta rok ponovno podaljša do 31.12.2026. Z iztekom roka iz predhodnih stavkov brez popolnega plačila 20% nadomestila za služnost, obračunanega za trajanje obračunanega za celotno obdobje trajanja služnosti (25 let), je pogodba razvezana.
  • Plačila v skupni višini 20% nadomestila za služnost, obračunanega za celotno obdobje trajanja služnosti (25 let), pomenijo sprotno in vnaprejšnje plačilo nadomestila za prvih 6 let imetništva služnosti. Po izteku 6 let imetništva služnosti, ki je predmet pogodbe, nadomestilo za služnost služnostni upravičenec plačuje letno, v roku 8 dni po prejemu računa, ki ga služnostni zavezanec izstavi do 30. junija vsakega leta.
  • Služnostni upravičenec se zaveže spoštovati neizključnost ustanovljene služnosti in omogočiti služnostnemu zavezancu, da na delih nepremičnin, ki niso obremenjeni s služnostjo, na območju, ki ni zajeto s služnostjo, postavi samooskrbno elektrarno brez da bi služnostnega zavezanca pri tem na kakršen koli način ovirala ali mu to oteževala.
  • Sklenjena pogodba bo veljala pod odložnim pogojem, ki nastopi, če služnostni upravičenec v roku 8 dni od podpisa pogodbe služnostnemu zavezancu plača znesek v višini 20% zneska enoletnega nadomestila za služnost iz te pogodbe v višini 6.303,92 EUR. V primeru, da odložni pogoj ne nastopi, dolguje služnostni upravičenec služnostnemu zavezancu povračilo stroškov, ki jih je imel v zvezi s pripravo in sklepanjem te pogodbe v višini, ki ustreza 20% zneska enoletnega nadomestila za služnost v višini 6.303,92 EUR, ki zapade v plačilo z iztekom 8 dni po podpisu te pogodbe.
  • Pogodba bo sklenjena tudi pod razveznim pogojem plačila 20% nadomestila za služnost za obdobje 25 let v roku do 31.12.2022, oziroma po podaljšanju tega roka na zaprosilo, do 31.12.2024 ali 31.12.2026. V primeru, da služnostni upravičenec ne izpolni svoje obveznosti plačila skupno 20% nadomestila za služnost za obdobje 25 let v roku do 31.12.2022, oziroma po podaljšanju tega roka na zaprosilo do 31.12.2024 oziroma 31.12.2026, pogodba z iztekom 31.12.2022 (v primeru podaljšanja roka z iztekom 31.12.2024 ali 31.12.2026), preneha s samim potekom časa in šteje za razvezano. V primeru, da bi nastopilo takšno prenehanje (na dan 31.12.2022, 31.12.2024 ali 31.12.2026), se znesek 20% zneska enoletnega nadomestila za služnost, plačan v roku 8 dni od podpisa pogodbe, v soglasju šteje za plačilo stroškov služnostnega zavezanca, ki jih je ta imel v zvezi s pripravo in sklepanjem pogodbe in se služnostnemu upravičencu ne vrne.

Rok za sprejem ponudbe ali izjave o interesu je 20 dni od objave te namere na spletni strani, to je do vključno 23. 5. 2022. Izjava o interesu naj se poda na priloženem obrazcu in vloži pisno na Občini Hrpelje – Kozina oz. pošlje priporočeno po pošti na naslov občine oz. podpisano in skenirano na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.

V primeru več interesentov, bo občina pred sklenitvijo z zainteresiranimi osebami opravila pogajanja o višini nadomestila in drugih pogojih posla (ki bodo ugodnejši za občino).

Služnostni upravičenec je dolžan plačati tudi vse stroške v zvezi s sklepanjem pogodbe (overitev podpisa, hramba zk dovolila, ….). Nadomestilo se plača na podlagi sklenjene pogodbe oziroma izstavljenega računa v rokih in na način, kot je določeno v pogojih posla in sami pogodbi. Plačilo nadomestila v rokih je bistvena sestavina pravnega posla.

Za podrobnejše informacije lahko pokličete po telefonu 041/377-058 ali pošljete elektronsko sporočilo na maja.korosec@hrpelje.si.

Županja Občine Hrpelje – Kozina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa pogodbe, postopek sklenitve pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

                                                                                                           Saša Likavec Svetelšek

                                                                                                          županja

Izjava o interesu_služnost

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane