Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Svetniki Občine Hrpelje-Kozina kljub skoraj soglasni podpori krajevnih skupnosti niso podprli sprememb statuta

Hrpelje, 15. december 2021 – Prenovljeni Statut Občine Hrpelje-Kozina na 18. redni seji občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina ni bil sprejet, saj ni prejel dvotretjinske podpore svetnikov, kljub skoraj soglasni podpori spremembam v svetih krajevnih skupnosti.  Od 10 prisotnih občinskih svetnikov je 8 svetnikov je glasovalo ZA, po en svetnik skupine Pretre.si in SDS sta se vzdržala, en svetnik skupine Pretre.si pa je zapustil sejo.

Kot je po seji povedala županja Občine Hrpelje-Kozina Saša Likavec Svetelšek, jo odločitev svetnikov žalosti: »S spremembami statuta smo želeli z vzpostavitvijo 39 krajevnih svetov omogočiti še bolj neposreden vpliv posamičnih naselij v občini tudi statutarno. Žalosti me, ker občinski svetniki niso sledili izjemno jasno izraženi volji svetov krajevnih skupnosti in občanov, ki so predlaganim spremembam statuta namenili skoraj soglasno podporo. Premislili bomo o naslednjih korakih, saj je krivično, da se volje naših občanov ne upošteva.«

Sveti krajevnih skupnosti so se namreč skupaj z občinsko upravo zavzeli za spremembo statuta in vzpostavitev kar 39 krajevnih svetov namesto zdajšnjih 16 svetov krajevnih skupnosti, kar bi občanom omogočilo večji vpliv na sprejemanje odločitev v svojih naseljih. Dva vzdržana svetnika (lista Pretre.si in SDS) ter odhod enega od svetnikov Pretre.si med samo sejo so sprožili zavrnitev sprejetja sprememb temeljnega splošnega pravnega akta. Svetniki so tako prezrli potrjeno izraženo voljo krajevnih skupnosti, saj je kar 12 od 16 krajevnih skupnosti predlogom sprememb pritrdilo, v nobeni od krajevnih skupnosti jim niso nasprotovali.

Občinski svetniki pa so obravnavali in potrdili sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje. Zaradi vsesplošnega dviga cen storitev in blaga ter stroškov dela se je javni zavod znašel v težki finančni situaciji, ko prejšnja cena ni pokrivala stroškov izvajanja javne službe. Zaradi navedenega je Vrtec Sežana predlagal potrditev novih cen, kar so svetniki potrdili. Cene programov vrtca bodo z januarjem v povprečju višje za približno 7 %, kar v povprečju pomeni dvig cene vrtca za največ 20 evrov za tiste, ki plačujejo polno ekonomsko ceno vrtca; za vse ostale bo dvig višji v skladu s plačilnim razredom (glede na odločbo Centra za socialno delo in odstotek plačila).

Občinski svetniki pa so na seji sprejeli tudi Rebalans proračuna za leto 2022, ki je bil pripravljen zaradi prenove proračuna, pa tudi podpisa sofinancerskih sporazumov z državo, spremembe dinamike in sofinanciranja izvedbe investicije Povezovalnega vodovoda, Ureditve mestnega trga na Kozini in drugih za občino pomembnih investicij in transferov. Potrjena je bila investicijska dokumentacija za projekt Ureditve mestnega trga, Strategija razvoja in trženja turizma destinacije Kras in Brkini 2022 – 2028, sklenitev izvensodne poravnave za poplačilo terjatev iz naslova doplačila institucionalnega varstva in Odlok o oskrbi s pitno vodo za območje občine Hrpelje – Kozina.Vsi sprejeti sklepi ter poročilo o seji so objavljeni tudi na spletni strani občine na naslednji povezavi: http://www.hrpelje-kozina.si/18-redna-seja-obcinskega-sveta-obcine-hrpelje-kozina/.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane