Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa:
Občina Hrpelje – Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina
Tel. (05) 680 0150
Fax. (05) 680 0180
E-pošta: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si
Spletna stran: www.hrpelje-kozina.si
Župan: Saša Likavec Svetelšek, dipl. soc. del.
Odgovorna uradna oseba: Direktor občinske uprave
Datum prve objave kataloga: 5.2.2007
Datum zadnje spremembe: 13.12.2010
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.hrpelje-kozina.si
Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen samo v elektronski obliki na naslovu www.hrpelje-kozina.si

1.a SPLOŠNA NOVINARSKA VPRAŠANJA

Splošna novinarska vprašanja pošljite na elektronski naslov občine: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI ORGAN RAZPOLAGA
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Delovno področje občine: katalog pristojnosti občin
Organi občine: župan, občinska uprava, nadzorni odbor, občinski svet
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Občinska uprava Občine Hrpelje – Kozina je organizirana kot enovita uprava.
Organigram:  Ogranigram občine

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Vasja Valenčič
višji svetovalec
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina
E-mail.: vasja.valencic@hrpelje.si
tel (05) 620 53 69

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi: povezava

SPLOŠNI AKTI OBČINE IN PREDPISI LOKALNE SKUPNOSTI: povezava

Predpisi EU: povezava

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov lokalne skupnosti: Gradivo za seje Občinskega sveta

2.e Seje občinskega sveta
Seje občinskega sveta: povezava

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov: Občinski program varnosti
Reginonalni razvojni program Južne Primorske 2004-2020
Lokalni energetski koncept

2.g Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila
Javno naročanje po ZJN2: Portal javnih naročil
Drugi javni razpisi/naročila: povezava
Razpisi delovnih mest: povezava
Druge objave: povezava

2.h Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ: povezava

2.i Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc:
Ime evidence:  Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/
Ime evidence:  Evidence občinskega redarstva
Normativna podlaga: 28. člen Zakona o občinskem redarstvu /ZOred/
Ime evidence: Evidenca o podatkih, ki se nanašajo na reševanje upravnih stvari
Normativna podlaga: 322. člen Zakona o splošnem upravnem postopku /ZUP/
Ime evidence:  Register stanovanj v lasti občine
Normativna podlaga: 154. člen Stanovanjskega zakona /SZ-1/
Ime evidence: Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore
Normativna podlaga: 13. člen Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/
Ime evidence: Evidenca o izdanih odločbah o prekrških
Normativna podlaga: 203. člen Zakona o prekrških /ZP-1/
Ime evidence: Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občine
Normativna podlaga: 71. člen Zakona o javnih financah /ZJF/
Ime evidence: Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi podjetji
Normativna podlaga: 5. člen Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD/
Ime evidence:  Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine in oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina
Normativna podlaga: 35. člen Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin /ZSDPO/
Ime evidence:  Evidenca o občinskih cestah in objektih na njih, ki so v lasti občine
Normativna podlaga: 3. člen Zakona o javnih cestah /ZJC/
Ime evidence: Evidenca socialnega položaja družin zaradi določitve plačila staršev
Normativna podlaga: 45. člen Zakona o vrtcih /ZVrt/
Ime evidence: Evidenca socialnega položaja družin zaradi določitve plačila staršev
Normativna podlaga: 45. člen Zakona o vrtcih /ZVrt/
Ime evidence:  Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Normativna podlaga: 56. člen Zakona o stavbnih zemljiščih /ZSZ/

Vse evidence so dostopna na sedežu občine v času uradnih ur.

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk: prostorski informacijski sistem občine – PISO
Kratek opis namena zbirke:
Dostop do zbirke: povezava

2.k Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Novice o delovanju občine: povezava
Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja: poročilo 2009, Poročilo 2010

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: vsak delovnik v času uradnih ur:
pon. 7.30 – 11.00 in 12.00 – 15.00
tor. 7.30 – 11.00
sre. 7.30 – 11.00 in 12.00 – 16.00
pet. 7.30 – 11.00 in 12.00 – 13.00
Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

– osebni dostop na sedežu občin
– dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve:

Neformalna zahteva:
– ustna zahteva
– preko telefona
– po elektronski poti
Formalna zahteva:
– zahteva podana ustno na zapisnik
– pisna zahteva po pošti
– vložitev zahteve po elektronski pošti (uradni elektronski naslov: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si )

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.

4. STROŠKOVNIK IN CENIK
Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).
V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.
Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.
Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja:  Cenik – Informacije javnega značaja 2019

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane