Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

 • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
 • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
 • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni odbor 2018-2022

Člani nadzornega odbora:

 • Anamarija Stančič
 • Erik Sarkić
 • Tatjana Zadnik
 • Tina Andrejašič
 • mag. Franko Godina

Zapisniki in dokončna poročila v mandatnem obdobju 2018-2022


 

Nadzorni odbor 2014-2018

Člani nadzornega odbora:

 • Janja Babič
 • Erik Sarkić
 • Irena Tomažič
 • Danijel Petričević
 • Darko Škerjanc

Zapisniki in dokončna poročila v mandatnem obdobju 2014-2018

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane