Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe

Občina Hrpelje – Kozina obvešča o javni razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelalo podjetje Matrika svetovanje, prostorske storitve d.o.o., Letališka 16, 1000 Ljubljana, številka projekta: OPPN-003/2018-HK za datumom avgust 2018.

Območje OPPN obsega zemljišči s parcelno številko 580 k.o. Artviže (2562) in 1104/1 k.o. Brezovica (2561).

Gradivo bo od 12.03.2019 do vključno 12.04.2019 javno razgrnjeno v prostorih Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v poslovnem času občinske uprave in na spletni strani Občine Hrpelje – Kozina.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo 28.03.2019 v sejni sobi Občine Hrpelje – Kozina ob 10.00 uri.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta. Pripombe in predlogi se lahko v času javne razgrnitve dajo pisno na naslov Občino Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina ali na elektronski naslov: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.

Rok za oddajo pisnih pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve.

Gradivo:

01 OPPN širitev kmetije k.o. Artviže in Brezovica- dopolnjen osnutek
k.o. Brezovica
1_1 Izsek iz kartografskega dela OPN
1_2 Lega prostorske ureditve
3_1 Načrt prometne infrastrukture
3_2 Načrt komunalne in energetske infrastrukture
3_3 Načrt ureditve
3_6 Varstvo okolja, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
k.o. Artviže
1_1 Izsek iz kartografskega dela OPN
1_2 Lega prostorske ureditve
3_1 Načrt prometne infrastrukture
3_2 Načrt komunalne in energetske infrastrukture
3_3 Načrt ureditve
3_6 Varstvo okolja, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Obrazec za oddajo pripombe

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane