Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe

Občina Hrpelje – Kozina obvešča o javni razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelalo podjetje Matrika svetovanje, prostorske storitve d.o.o., Letališka 16, 1000 Ljubljana, številka projekta: OPPN-003/2018-HK za datumom avgust 2018, spremembe – maj 2020.

Območje OPPN obsega zemljišče s parcelno številko 580 k.o. Artviže (2562).

Gradivo bo od 12.03.2019 do vključno 12.04.2019 javno razgrnjeno v prostorih Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v poslovnem času občinske uprave in na spletni strani Občine Hrpelje – Kozina.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo 28.03.2019 v sejni sobi Občine Hrpelje – Kozina ob 10.00 uri.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta. Pripombe in predlogi se lahko v času javne razgrnitve dajo pisno na naslov Občino Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina ali na elektronski naslov: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.

Rok za oddajo pisnih pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve.

Gradivo:

0601 OPPN širitev kmetije k.o. Artvize- usklajen predlog – čistopis

1.1 Izsek iz OPN

1.2 Lega v širšem območju

3.1 Načrt prometne

3.2 Načrt komunalne in energetske infrastrukture

3.3 Načrt ureditve

3.5 A3 – Območje za razvoj objektov-rev2

3.6 Ukrepi za varstvo

3.7 – A3 Zasnova in oblika načrtovanih objektov 1_2-rev1

3.8 – A3 Zasnova in oblika načrtovanih objektov 2_2-rev1

Obrazec za oddajo pripombe

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane