Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Hrpelje – Kozina

Številka: 410-36/2022-2

Datum: 12. 5. 2022

Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – UPB, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21) in 5. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 60/22) Občina Hrpelje – Kozina objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI NA OBMOČJU OBČINE HRPELJE – KOZINA

 

 1. Podatki o koncedentu:

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina (v nadaljevanju: koncedent).

 1. Predmetu in območje koncesije

Dejavnost, ki je predmet javne službe, v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali, in je predmet koncesije je:

– sprejem prijav o zapuščenih živalih,

– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,

– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,

– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,

– zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali v skladu s predpisi,

– druge naloge, določene z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.

Javna služba zavetišča za zapuščene živali se opravlja na celotnem območju občine Hrpelje – Kozina.

 1. Začetek in čas trajanja koncesije

Koncesijsko razmerje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe. Koncesija se podeli za obdobje 5 let.

 1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar

Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
 • izpolnjuje pogoje, ki jih določajo zakon o zaščiti živali ter drugimi podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
 • ima poravnane davke in prispevke,
 • ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
 • izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
 • izkaže finančno sposobnost,
 • razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev,
 • predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
 • ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
 • prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
 • ima veljavno odločbo Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča,
 • na 800 registriranih psov v občini mora imeti zagotovljeno eno mesto v zavetišču,
 • zagotoviti mora vsaj enega oskrbnika na 20 namestitvenih mest za pse (oskrbniki morajo biti usposobljeni za delo z živalmi ter za dajanje nujne prve pomoči živalim),
 • vodja zavetišča mora imeti vsaj srednjo izobrazbo veterinarske smeri ali srednjo izobrazbo druge smeri in z delom pridobljene izkušnje z živalmi,
 • imetnik zavetišča ne more biti in v njem ne more delati oseba, obsojena storitve kaznivega dejanja mučenja živali, razen če gre za izrečen vzgojni ukrep opravljanja dela v korist lokalne skupnosti,
 • zagotoviti mora stalno prisotnost ali pripravljenost veterinarja oziroma veterinarske službe,
 • imeti mora sklenjeno pogodbo z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanja storitev zdravstvenega varstva živali ali podeljeno koncesijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali,
 • imeti mora skladno s predpisi, ki urejajo področje, urejeno vozilo za prevoz živali,
 • imeti mora stalen in neposreden vpogled v register psov, in sicer v tiste podatke, ki so potrebni za iskanje skrbnika psa po identifikacijski številki o cepljenju ali opisu živali ter za preverjanje lastništva živali,
 • imeti mora interni akt o veterinarsko – sanitarnem redu zavetišča..
 1. Merila za izbor koncesionarja

Izmed prijavljenih kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje iz prejšnje točke tega razpisa, se izbere koncesionar ob upoštevanju naslednjih meril:

 1. Ponudbena cena prijavitelja;
 2. Dosedanje izkušnje ali reference prijavitelja, s katerimi izkaže strokovno, organizacijsko in finančno usposobljenost.

Merila so podrobneje določena v razpisni dokumentaciji.

 1. Rok in način predložitve prijav

Rok za oddajo prijav je 30.05.2022 do 12.00 ure. Šteje se, da je prijava pravočasna, če najkasneje do 30.05.2022 do 12.00 ure prispe na vložišče Občine Hrpelje – Kozina, bodisi po pošti ali je oddana osebno.

Prijavne obrazce z zahtevano razpisno dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina. Na kuverto se zalepi izpolnjen obrazec 8 razpisne dokumentacije.

Javno odpiranje ponudb bo dne 31. 5. 2022 ob 10.00 uri v sejni sobi Občine Hrpelje – Kozina. Predstavniki kandidatov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju prijav izkazati z osebnim dokumentom oz. pisnim pooblastilom kandidata. Javni razpis uspe, če na razpis prispe vsaj ena popolna, pravilna in pravočasna ponudba.

 1. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave na razpis

 Prijava na razpis je pravočasna, če do vključno 30. 5. 2022 do 12. ure prispe po pošti oziroma je osebno oddana v vložišču Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina.

Prijava na razpis je pravilna, če prijavitelj izpolnjuje pogoje za podelitev koncesije.

Prijava na razpis je popolna, če vsebuje:

 1. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 1 razpisne dokumentacije (Prijava);
 2. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 2 razpisne dokumentacije (Izjava 1);
 3. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 3 razpisne dokumentacije (Izjava 2);
 4. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 4 razpisne dokumentacije (Izjava 3) in najmanj tri priloge k obrazcu 4 (referenčno potrdilo kandidata);
 5. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 5 razpisne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali);
 6. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 6 razpisne dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapuščenih živali);
 7. Pooblastilo prijavitelja za pridobitev podatkov – obrazec 7 razpisne dokumentacije,
 8. Kuverta mora biti opremljena tako, da se nanjo zalepi izpolnjen obrazec 8 razpisne dokumentacije;
 9. Fotokopijo odločbe Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča;
 10. Fotokopijo dokazila o izobrazbi vodje zavetišča;
 11. Fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali (oz. fotokopije odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali, v kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena koncesija); oz. dokazilo, da imajo to dejavnost registrirani sami;
 12. Fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva živali;
 13. Fotokopija prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali;
 14. Fotokopija internega akta o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča;
 15. Potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke; potrdilo FURS ne sme biti starejše od 8 dni;
 16. Fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji osebi oz. občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.

Občina ima pravico od prijavitelja zahtevati vpogled v originale listin ter zahtevati predložitev dodatnih listin oziroma pojasnil.

 1. Rok za izbor koncesionarja

Koncesionar se izbere z odločbo, ki se izda in odpremi najkasneje v tridesetih (30) dneh od dneva odpiranja ponudb.

Koncesijsko pogodbo se pošlje v podpis izbranemu prijavitelju v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe o izbiri. Izbrani prijavitelj mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku 15 dni od dneva prejema le-te.

Koncedent si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku ne izbere koncesionarja.

 1. Rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe

Z izvajanjem javne službe je potrebno pričeti najkasneje v enem mesecu od sklenitve koncesijske pogodbe.

 1. Odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom

Informacije o razpisu zainteresirani dobijo pri Maji Korošec po elektronski pošti maja.korosec@hrpelje.si.

Razpisna dokumentacija je prijaviteljem na voljo na spletni strani koncedenta.

 1. Končna določba

Javni razpis se objavi na spletni strani koncedenta.

     Saša Likavec Svetelšek

                                                                                                               Županja

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje JS zavetisca za zapuscene zivali

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane