Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb – parc. št. 3104/5, 316, 317, vse k.o. 2560 Hrpelje

Številka: 478-52/2022-4

Datum: 29. 7. 2022

JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO NEPREMIČNIN Z JAVNIM ZBIRANJEM PONUDB

Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, zbira ponudbe za prodajo nepremičnin:

  1. zemljišče – parcela št. 3104/5, k.o. 2560 Hrpelje, zemljišče v izmeri 1304 m2, vpisana v zemljiški knjigi z ID znakom 2560 3104/5 (ID 7259154),
  2. zemljišče – parcela št. 316, k.o. 2560 Hrpelje, zemljišče v izmeri 585 m2, vpisana v zemljiški knjigi z ID znakom 2560 316 (ID 1493368) in
  3. zemljišče – parcela št. 317, k.o. 2560 Hrpelje, zemljišče v izmeri 170 m2, vpisana v zemljiški knjigi z ID znakom 2560 317 (ID 5355421)

Nepremičnine se prodajajo v kompletu. Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša 144.130,00 EUR.

Kot to izhaja iz Lokacijske informacije za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih in objektih št. 478-52/2022-33 z dne 20. 7. 2022 se zemljišča se nahajajo v območju stavbnih zemljišč (osnovna namenska raba), SS – splošne stanovanjske površine (podrobnejša namenska raba), SSe – območje stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš (podraba podrobnejše namenske rabe).

V pripravi so spremembe in dopolnitve št. Občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje – Kozina, s katerim je predvidena dopolnitev rabe z možnostjo gradnje 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe. Postopek sprejemanja prostorskega akta je v zaključni fazi.

Zemljišča so bremen prosta.

 Občina Hrpelje-Kozina zato vabi zainteresirane ponudnike, da na podlagi tega povabila in razpisne dokumentacije predložijo svojo ponudbo.

 Rok za oddajo ponudb za nakup nepremičnin je ponedeljek, 22. 8. 2022 do 12.00 h. Pisne ponudbe je potrebno v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj –ponudba za nakup nepremičnin parc. št. 3104/5, 316, 317, vse k.o. Hrpelje« oddati osebno na Občini Hrpelje-Kozina ali poslati priporočeno na naslov: Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina. Upoštevale se bodo le ponudbe, ki bodo do tega roka prispele na naslov prodajalca.

Saša Likavec Svetelšek

županja

Razpisna dokumentacija in povabilo_prodaja nepremičnin

Lokacijska informacija

03-001_IDZNAK_2560_316-0_0 (2)

03-001_IDZNAK_2560_317-0_0 (1)

03-001_IDZNAK_2560_3104-5_0 (1)

Zemljiškoknjižni predlog

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane