Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javno naročilo – ADRENALINSKI PARK ŽAGA

Spoštovani,

Naročnik, OBČINA HRPELJE – KOZINA, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3), vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu s tem povabilom k oddaji ponudbe ter dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil, predložijo svojo ponudbo na način in v roku, kot je določen v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila za javno naročilo ADRENALINSKI PARK ŽAGA sestavljajo naslednji dokumenti:

1          NAVODILA IN POGOJI

2          TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

3          POGODBA

4          OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

Stroške priprave in predaje ponudbe ponudnik krije sam.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2,  najkasneje do 28. 6. 2021, do vključno 10:00 ure po krajevnem času. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Obvestilo je objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. JN004033/2021-W01 z dne 16.6.2021 in v sistemu e-JN pod oznako JN-3725.

S spoštovanjem.                                                                                                    

Saša Likavec Svetelšek

Županja

Dokumentacija v zvezi z oddajo JN

 

22. 6. 2021 ob 21:09

Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da objavlja popravljen ponudbeni predračun (pri navedbi skupne debeline sloja gume je popravljena napaka), ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi.

Popis_del_ureditev parka Zaga_dopolnjen

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane