Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javno naročilo: Ureditev njivc za lokalno samooskrbo

Spoštovani,

Naročnik, OBČINA HRPELJE – KOZINA, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3), vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu s tem povabilom k oddaji ponudbe ter dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil, predložijo svojo ponudbo na način in v roku, kot je določen v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila: “Ureditev njivc za lokalno samooskrbo” – projekt LAS. Sredstva za sofinanciranje (80 %) je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2,  najkasneje do 18. 11. 2021, do vključno 10:00 ure po krajevnem času. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Obvestilo je objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. JN007499/2021-W01  z dne 4. 11. 2021 in v sistemu e-JN pod oznako JN-8092.

S spoštovanjem.                                                                                                    

Saša Likavec Svetelšek, županja

 

Razpisna dokumentacija:

1 Navodila

2 Obrazci_Ureditev njivc za lokalno samooskrbo

3 Narocnik_ESPD

4 Ureditev njivc za lokalno samooskrbo – popis

5 Situacija

 

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane