Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta občine Hrpelje – Kozina

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 29. člena Statuta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) županja Občine Hrpelje-Kozina objavlja

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta občine Hrpelje – Kozina

I.

Županja Občine Hrpelje – Kozina naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta občine Hrpelje – Kozina, ki ga je pod št. 790-20 izdelala družba Studio 3 d.o.o. Ajdovščina.

II.

Gradivo iz prve točke bo od 23.3.2021 do vključno 23.4.2021 javno razgrnjeno na spletni strani Občine Hrpelje – Kozina (http://www.hrpelje-kozina.si) in v prostorih Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14. V prostorih občine je vpogled v gradivo možen v času uradnih ur občine po predhodnem naročilu na tel. št. (05) 620 53 60.

III.

Javna obravnava se bo izvedla dne 14.4.2021, ob 17.00 uri preko ZOOM video konference. Zainteresirani za sodelovanje na javni obravnavi svojo prisotnost sporočite na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si do vključno 13.4.2021.

VI.

Javnost ima v času javne razgrnitve, do 23.4.2021, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko podajo na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si , pri čemer se v rubriki “zadeva” navedejo ključne besede “sdOPN3 – pripombe”.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Hrpelje, dne 16.3.2021

županja Občine Hrpelje – Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.

javno_naznanilo

POVEZAVA DO JAVNE RAZGRNITVE

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane