Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Številka: 478-51/2021-2

Datum: 29. 10. 2021

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe:

–           predmet odsvojitve bo gozdno zemljišče parcela št. 244/121 k.o. 2559 Materija, zemljišče v izmeri 12676 m2, vpisana v zemljiški knjigi z ID znakom 2559 244/121 (ID 7172951) po vrednosti 6.029,99 EUR in

–           predmet pridobitve parcela št. 2262/9 k.o. 2559 Materija, zemljišče v izmeri 54 m2, vpisana v zemljiški knjigi z ID znakom 2559 2262/9 (ID 45118), na kateri stoji stavba z ID številko 2559 219, po vrednosti 6.000,00 EUR.

Rok za sprejem ponudbe ali izjave o interesu je 20 dni od objave te namere na spletni strani, to je do vključno 18. 11. 2021. Izjava o interesu naj se poda na priloženem obrazcu in vloži pisno na Občini Hrpelje – Kozina oz. pošlje priporočeno po pošti na naslov občine.

V primeru več interesentov, bo občina pred sklenitvijo z zainteresiranimi osebami opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih posla.

Kupec nepremičnine iz prve alineje je dolžan plačati tudi davek na promet nepremičnin oz. DDV, stroške overitve podpisa in stroške vpisa v zemljiško knjigo. Kupnina se plača na podlagi sklenjene pogodbe oziroma izstavljenega računa. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu 041/377-058 ali maja.korosec@hrpelje.si.

Županja Občine Hrpelje – Kozina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa pogodbe, postopek sklenitve pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

                                                                                                           Saša Likavec Svetelšek

                                                                                                          županja

Namera in izjava o interesu

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane