Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji prostora v souporabo

Številka: 478-23/2021-3

Datum: 18. 05. 2021

 

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 62. v zvezi z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

 NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI PROSTORA V SOUPORABO

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji prostora v souporabo:

  • št. *210, k.o. 2557 Ocizla, ID znak: parcela 2557 *210,
  • št. 3920/4, k.o. 2557 Ocizla, ID znak: parcela 2557 3920/4,
  • št.*211, k.o. 2557 Ocizla, ID znak: parcela 2557 *211,

ki je označen na grafični prilogi te namere, z izhodiščno ceno 120,00 EUR neto. Uporabnina zajema najemnino in obratovalne stroške. Na neto vrednost se obračuna 22 % DDV.

Predmet neposredne pogodbe je souporaba nepremičnin iz prejšnjega odstavka za namene vzpostavitve in vzdrževanja stalnega razstavnega prostora in informacijskega centra o železniški infrastrukturi na območju občine Hrpelje – Kozina.

Prostor je prazen ter v njem ni nobenega inventarja, uporabnik bo prostor z lastnimi sredstvi preuredil in opremil za potrebe dejavnosti postavitve razstave o drugem tiru železniške proge Divača–Koper in predstavitve tega projekta. Oprema po izteku pogodbenega razmerja ostane v prostoru.

Račun za plačilo uporabnine bo lastnik izstavljal uporabniku do 15. v tekočem mesecu za tekoči mesec. Račun zapade v plačilo v roku 8 dni.

Rok za sprejem ponudbe ali izjave o interesu je 20 dni od objave te namere na spletni strani, to je do vključno 8. 6. 2021. Izjava o interesu se vloži pisno na Občini Hrpelje – Kozina oz. pošlje priporočeno po pošti na naslov občine.

Če bo zainteresiranih oseb več, se bodo po prejemu ponudb z njimi opravila pogajanja o pogojih pravnega posla.

Pogodba se bo, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Hrpelje – Kozina, sklenila po metodi neposredne pogodbe med Občino in uporabnikom.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 620 53 60 ali obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.

Županja Občine Hrpelje – Kozina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa pogodbe, postopek sklenitve pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

Saša Likavec Svetelšek

županja

izjava o interesu

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane