Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Številka: 478-31/2019-4
Datum: 21.11.2019

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. in 55. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, s katero bo menjala naslednje nepremičnine:
– kmetijska zemljišča parc. št. 902/3 k.o. 2572 – Hotična z ID znakom parcela 2572 902/3 (ID 5198019) v izmeri 374 m2 ter parc. št. 881/3 k.o. 2572 – Hotična z ID znakom parcela 2572 881/3 (ID 2174793) v izmeri 331 m2,

za zemljišča:

– kmetijsko zemljišče parc. št. 979/1 k.o. 2572 – Hotična z ID znakom parcela 2572 979/1 (ID 2575266) v izmeri 770 m2.
Rok za sprejem ponudbe ali izjave o interesu je 20 dni od objave te namere na spletni strani, to je do vključno 11.12.2019. Izjava o interesu naj se vloži pisno na Občini Hrpelje – Kozina oz. pošlje priporočeno po pošti na naslov občine.

Menjava navedenih nepremičnin se bo, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Hrpelje – Kozina, izvršila z neposredno menjalno pogodbo med Občino in lastnikom zemljišč.

Kupec je dolžan plačati tudi davek na promet nepremičnin oz. DDV, stroške overitve podpisov in stroške vpisa v zemljiško knjigo. Kupnina se plača na podlagi izstavljenega računa. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 620 53 71 (Alenka Pečar) ali obcina@hrpelje-kozina.si.

Županja Občine Hrpelje – Kozina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa pogodbe, postopek sklenitve pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.
Saša Likavec Svetelšek
županja

objava namere

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane