Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (najem)

Številka: 3528-8/2020-1
Datum: 20.7.2020

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. in 62. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNINE V NAJEM

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine v najem in sicer za:
1. del stavbe z ID znakom stavbe 2560-457-2 na zemljišču parc. št. *164 k.o. Hrpelje (2560) – poslovni prostor v izmeri 12,48 m2, ki se nahaja v pritličju poslovne stavbe na naslovu Istrska ulica 17, Kozina in
2. del stavbe z ID znakom stavbe 2560-457-2 na zemljišču parc. št. *164 k.o. Hrpelje (2560) – poslovni prostor v izmeri 15,60 m2 , ki se nahaja v pritličju poslovne stavbe na naslovu Istrska ulica 17, Kozina

Najnižja ponudbena cena za poslovni prostor pod točko 1. je je 49,30 Eur mesečne najemnine neto. Najnižja ponudbena cena za poslovni prostor pod točko 2. je je 50,08 Eur mesečne najemnine neto. Najemna pogodba se sklepa za določen čas 1 leta.

Rok za sprejem ponudbe ali izjave o interesu je 20 dni od objave te namere na spletni strani, to je do vključno 10.8.2020. Izjava o interesu naj se vloži pisno na Občini Hrpelje – Kozina oz. pošlje priporočeno po pošti na naslov občine. Najemna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Hrpelje – Kozina.

V primeru več interesentov po najemu predmetne nepremičnine, bo občina z zainteresiranimi osebami opravila pogajanja o ceni. Najemnina se plača na podlagi izstavljenega računa in se plačuje vnaprej do vsakega 15. (petnajstega) v mesecu za tekoči mesec.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 620 53 71 (Alenka Pečar) ali obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.

Županja Občine Hrpelje – Kozina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa pogodbe, postopek sklenitve pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Saša Likavec Svetelšek, l.r.
županja

objava namere

izjava o interesu

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane