Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice

Številka: 3502-36/2012-11
Datum: 16.12.2020

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE
Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnini:
– del stavbnega zemljišča parc. št. 4417/11 k.o. 2558 Prešnica z ID znakom parcela 2558 4417/11 (ID 6491111) v izmeri 1 m2, ki je označen na grafični prilogi te namere, z izhodiščno ceno 50,00 Eur brez vštetega DDV.
Predmet neposredne pogodbe je ustanovitev stavbne pravice na delu nepremičnine parc. št. 4417/11 k.o. 2558 Prešnica za gradnjo zidu. Izhodiščna cena za stavbno pravico se plača v enkratnem znesku.
Rok za sprejem ponudbe ali izjave o interesu je 20 dni od objave te namere na spletni strani, to je do vključno 5.1.2021. Izjava o interesu naj se vloži pisno na Občini Hrpelje – Kozina oz. pošlje priporočeno po pošti na naslov občine.
Imetnik stavbne pravice je dolžan plačati tudi davek na promet nepremičnin oz. DDV, stroške overitve podpisov in stroške vpisa v zemljiško knjigo. Nadomestilo za ustanovitev stavbne pravice se plača na podlagi izstavljenega računa. Plačilo nadomestila v roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Če bo zainteresiranih oseb več, se bodo po prejemu ponudb z njimi opravila pogajanja o pogojih pravnega posla. Ustanovitev stavbne pravice se bo, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Hrpelje – Kozina, izvršila z neposredno pogodbo med Občino in imetnikom stavbne pravice.
Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 620 53 60 ali obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.
Županja Občine Hrpelje – Kozina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa pogodbe, postopek sklenitve pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.
Priloga:
– grafični prikaz območja služnosti

Saša Likavec Svetelšek
županja

Objava namere

izjava

Grafična priloga

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane