Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice

Številka: 351-59/2019-6
Datum: 9.12.2019

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičninah:
– stavbno zemljišče parc. št. 5040 k.o. 2560 Hrpelje z ID znakom parcela 2560 5040 (ID 6472558) ter
– stavbno zemljišče parc. št. 3222/7 k.o. 2560 Hrpelje z ID znakom parcela 2560 3222/7 (ID 6472434).

Predmet neposredne pogodbe je ustanovitev stavbne pravice na nepremičninah parc. št. 5040 in 3222/7, obe k.o. 2560 – Hrpelje za novogradnjo zalogovnika za sekance in rekonstrukcijo kotlovnice Osnovne šole Dragomirja Benčiča-Brkina Hrpelje, v obsegu, kot je potrebno in izhaja iz projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Stavbna pravica se ustanovi za 21 let.

Rok za sprejem ponudbe ali izjave o interesu je 20 dni od objave te namere na spletni strani, to je do vključno 30.12.2019. Izjava o interesu naj se vloži pisno na Občini Hrpelje – Kozina oz. pošlje priporočeno po pošti na naslov občine.

Imetnik stavbne pravice je dolžan plačati tudi davek na promet nepremičnin oz. DDV, stroške overitve podpisov in stroške vpisa v zemljiško knjigo. Nadomestilo za ustanovitev stavbne pravice se plača na podlagi izstavljenega računa. Plačilo nadomestila v roku je bistvena sestavina pravnega posla.

Če bo zainteresiranih oseb več, se bodo po prejemu ponudb z njimi opravila pogajanja o pogojih pravnega posla. Ustanovitev stavbne pravice se bo, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Hrpelje – Kozina, izvršila z neposredno pogodbo med Občino in imetnikom stavbne pravice.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 620 53 71 (Alenka Pečar) ali obcina@hrpelje-kozina.si.

Županja Občine Hrpelje – Kozina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa pogodbe, postopek sklenitve pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Saša Likavec Svetelšek
županja

objava namere

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane