Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (stavbna pravica)

Številka: 478-10/2020-1
Datum: 8.5.2020

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnini:
– del stavbnega zemljišča parc. št. *212/1 k.o. 2560 Hrpelje z ID znakom parcela 2560 *212/1 (ID 4735264) v izmeri 20 m2, ki je označen na grafični prilogi te namere, z izhodiščno ceno 3.000,00 Eur brez vštetega DDV na leto.

Predmet neposredne pogodbe je ustanovitev stavbne pravice na delu nepremičnine parc. št. *212/1 k.o. 2560 Hrpelje za potrebe postavitve montažnega kioska. Stavbna pravica se ustanovi za 7 let.
Rok za sprejem ponudbe ali izjave o interesu je 20 dni od objave te namere na spletni strani, to je do vključno 28.5.2020. Izjava o interesu naj se vloži pisno na Občini Hrpelje – Kozina oz. pošlje priporočeno po pošti na naslov občine.

Imetnik stavbne pravice je dolžan plačati tudi davek na promet nepremičnin oz. DDV, stroške overitve podpisov in stroške vpisa v zemljiško knjigo. Nadomestilo za ustanovitev stavbne pravice se plača na podlagi izstavljenega računa. Plačilo nadomestila v roku je bistvena sestavina pravnega posla.

Če bo zainteresiranih oseb več, se bodo po prejemu ponudb z njimi opravila pogajanja o pogojih pravnega posla. Ustanovitev stavbne pravice se bo, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Hrpelje – Kozina, izvršila z neposredno pogodbo med Občino in imetnikom stavbne pravice.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 620 53 71 (Alenka Pečar) ali obcina@hrpelje-kozina.si.
Županja Občine Hrpelje – Kozina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa pogodbe, postopek sklenitve pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Priloga:
– grafični prikaz območja služnosti

Saša Likavec Svetelšek
županja

Izjava o interesu

Grafična priloga

Objava namere

 

 

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane