Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Obvestilo sobodajalcem – Turistična in promocijska taksa

Z uveljavitvijo novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma (2018) so morale občine sprejeti nove odloke ali obstoječe uskladiti z zakonom. Od 1. 1. 2019 dalje znaša višina turistične in promocijske takse skupaj, brez oprostitev, 2,00 EUR na osebo na dan. Promocijska taksa se obračuna poleg obračunane turistične takse in sicer v višini 25% zneska obračunane turistične takse.


Katere so pravne podlage za plačilo turistične in promocijske takse?

Pravni podlagi za obračunavanje in odvajanje turistične in promocijske takse sta:


Koliko znaša turistična taksa in koliko promocijska taksa na območju občine?

TURISTIČNA TAKSA za prenočitev znaša 1,60 EUR na osebo na dan.

Na podlagi turistične takse se obračuna še PROMOCIJSKA TAKSA v višini 0,40 EUR, skupna višina obeh taks tako znaša 2,00 EUR na osebo na dan.

Promocijska taksa se obračuna v višini 25% zneska obračunane turistične takse.


Kdo je v celoti oproščen plačila turistične takse?

Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so oproščeni:

 • otroci do sedmega leta starosti,
 • osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
 • osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
 • otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
 • učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
 • osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,
 • osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
 • pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti,
 • osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
 • tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.

Kdo plačuje turistično takso v višini 50 odstotkov?

Turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo:

 • osebe od 7. do 18. leta starosti,
 • osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).

V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse oproščen plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, znaša le-ta 0,80 EUR za prenočitev na osebo na dan in promocijska taksa 0,20 EUR. Skupna višina obeh taks v tem primeru znaša 1,00 EUR na osebo na dan.


Ali se lahko višina zneska turistične takse spremeni?

Višina zneska turistične takse, ki je opredeljena z odlokom se lahko uskladi glede na odločitev Vlade Republike Slovenije.


Za katere namene se porablja turistična taksa?

Turistična taksa je namenski prihodek občine. Prihodki od turistične takse so skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma namenjeni za načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma, spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov, trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja, razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture, urejanje, čiščenje in obnovo površin in turistične infrastrukture namenjene turistom, ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma ter druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom. Sredstva se usmerjajo tudi v bogatitev programa prireditev in promocijo novih turističnih produktov.


Za katere namene se porablja promocijska taksa?

Občina prejeto promocijsko takso v osmih dneh po prejemu vseh promocijskih taks za pretekli mesec prenakaže na poseben račun agencije – nacionalne turistične organizacije. Naloge javne agencije so:

 • načrtovanje, priprava in izvajanje programov trženja celovite slovenske turistične ponudbe in države kot turističnega območja,
 • vzpostavitev in upravljanje mreže turističnih predstavništev v tujini,
 • vzpostavitev, vzdrževanje in posodabljanje integralnega turističnega informacijskega sistema Slovenije,
 • spodbujanje partnerskega sodelovanja na ravni turističnega območja in na ravni turističnega proizvoda pri skupnem nastopanju na trgu,
 • spodbujanje partnerskega povezovanja pri razvoju in uvajanju novih integralnih turističnih proizvodov, pomembnih z nacionalnega vidika,
 • zbiranje, analiziranje in predložitev tržnih informacij s turističnega področja, ki dajejo informacijsko podporo načrtovanju in trženju na vseh področjih in ravneh delovanja.

Na kakšen način sobodajalci poročajo podatke o gostih in prenočitvah?

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je s 1. decembrom 2017 vzpostavila Register nastanitvenih obratov in uvedla aplikacijo eTurizem, preko katere sobodajalci oz. gostitelji poročajo podatke o gostih in prenočitvah v nastanitvenih obratih. Dodatnih obrazcev sobodajalci ne pošiljajo.


Kaj se šteje kot nastanitveni obrat?

Kot nastanitveni obrat se štejejo: hotel, motel, penzion, prenočišče, gostišče, hotelsko in apartmajsko naselje, planinski in drugi domovi, kamp, prostori pri sobodajalcu in na turistični kmetiji z nastanitvijo, privez v turističnem pristanišču ter vsak drug objekt za nastanitev turistov.


Način plačevanja turistične in promocijske takse

Turistično in promocijsko takso plačajo zavezanci ponudniku prenočišč hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Ponudniki ki sprejemajo turiste na prenočevanje nakažejo prejete turistične in promocijske takse na poseben račun Občine Hrpelje – Kozina do 25. dne v mesecu za pretekli mesec. Če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.


Promocijska taksa

ZSRT-1 uvaja poleg plačila turistične takse tudi promocijsko takso, ki jo definira kot pristojbino, ki je namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocije celovite turistične ponudbe Slovenije.


Kako se obračuna in koliko znaša promocijska taksa?

Postopek pobiranja in odvajanja promocijske takse se je pričel izvajati s 1.1.2019. Promocijska taksa se obračuna poleg turistične takse in znaša 25% zneska obračunane turistične takse.


Nadzor

Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične in promocijske takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni (med) občinski inšpekcijski organ.


NAKAZILO TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE NA RAČUN OBČINE HRPELJE-KOZINA:

SI56 01235 845 000 0008

 

Hrpelje, 25. 1. 2019

Robert Kastelic
Občinska uprava

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane