Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Hrpelje – Kozina

Občina Hrpelje – Kozina je sprejela Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Hrpelje-Kozina (Ur.l. RS št. 54/15). Odlok ureja tako nameščanje plakatov, postavitev oglasnih panojev, transparentov in podobnih oglasov, kot tudi oglaševanje, ki ga izvajajo subjekti, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, pri tem je zajeto tudi  izvajanje plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje.

Odlok odpravlja anarhijo plakatiranja na našem koncu, saj predvideva, da je »Izvajalec plakatiranja občina oziroma pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za to dejavnost in na podlagi pogodbe z občino ter po predpisih o javnem naročanju pridobijo pravico izvajanja plakatiranja«. Naročniki plakatiranja morajo pridobiti soglasje občine in občini plačati občinsko takso. Odlok predvideva možnost oprostitve plačila v primerih, ko gre za prireditve in aktivnosti širšega promocijskega pomena, ki promovirajo občino in so sofinancirane s strani občine, pod pogojem, da se ne financirajo s strani udeležencev prireditve; za prireditve in promocije, ki jih organizirajo občina, država ter javna podjetja, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina; za prireditve in aktivnosti humanitarnih organizacij in društev ter za aktivnosti za ohranjanje razvoja domače in umetnostne obrti. Takso se izračuna glede na velikost, ki pogojuje število točk. Vrednost točke znaša 0,06 EUR in se bo spreminjala v skladu z indeksom rasti cen.

Rok za oddajo vloge za plakatiranje je 8 dni pred dejanskim plakatiranjem.

Informacije: Ester Mihalič (05 620 53 74, ester.mihalic@hrpelje.si)

VLOGA za plakatiranje

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane