Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Organizacija javne prireditve

JAVNE PRIREDITVE – INFORMACIJE IN NAPOTKI ZA ORGANIZATORJE

  

 1. KDAJ GOVORIMO O JAVNI PRIREDITVI ?

Javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur.

 1. DOLŽNOSTI ORGANIZATORJA :
 • organizirati prireditev tako, da bo poskrbljeno za red, da ne bosta ogrožena zdravje in življenje udeležencev ali drugih oseb oziroma premoženje, da ne bo ogrožen javni promet in da ne bo nedopustno obremenjeno okolje;
 • določiti vodjo prireditve;
 • določiti vodjo rediteljev;
 • pravočasna prijava prireditve oziroma vložitev vloge za izdajo dovoljenja za izvedbo prireditve.

2. KDAJ IN KJE JE POTREBNO PRIREDITEV PRIJAVITI ALI PRIDOBITI DOVOLJENJE ZA PRIREDITEV?

Glede na naravo prireditve je v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih organizator pred izvedbo prireditve dolžan prireditev prijaviti pri pristojni policijski postaji ali zaprositi za izdajo dovoljenja za izvedbo prireditve pri pristojni upravni enoti.

Javne prireditve ni potrebno prijavljati pravnim osebam, če le to organizirajo v skladu s svojimi akti ter v svojih poslovnih prostorih, ki so namenjeni za opravljanje te dejavnosti.

 1. Prijava javne prireditve pri pristojni policijski postaji

 • v katerem primeru je potrebna prijava: za vsako javno prireditev (razen če obstajajo razlogi zaradi katerih mora organizator pridobiti dovoljenje upravne enote)
 • kje: pri policijski postaji, na območju katere se organizira prireditev
 • kdaj: najmanj 5 dni pred dnevom prireditve
 • kako: organizator izpolni dva obrazca za prijavo prireditve in mu priloži:
 • priloge navedene na zadnji strani obrazca za prijavo prireditve:
  • soglasje lastnika oz. upravljavca prireditvenega prostora,
  • dokazilo o pisni obvestitvi lokalne skupnosti o prireditvi,
  • dovoljenje za čezmerno obremenjevanje okolja s hrupom, ki/če ga povzroča prireditev,
  • dokazilo o tehnični brezhibnosti naprav oz. varni uporabi predmetov, če se ti uporabljajo na prireditvi,
  • dovoljenje za zaporo ceste s prometno tehnično dokumentacijo, če je zaradi prireditve potrebno prepovedati, omejiti oziroma preusmeriti promet,

Povezava : Vloga za prijavo prireditve

 1. Dovoljenje za prireditev pri pristojni upravni enoti

 •  v katerem primeru je potrebno zaprositi za izdajo dovoljenja: (glej pojasnila od a do h spodaj)
 • kje: upravna enota, na območju katere se organizira prireditev
 • kdaj:   10 dni pred dnevom prireditve
 •             30 dni pred dnevom prireditve – za prireditev na javni cesti, ki poteka na območju dveh ali več
 •                                                                upravnih enot (pristojna je upravna enota, kjer se prireditev
 •                                                                začne)
 • kako: organizator izpolni obrazec za izdajo dovoljenja za prireditev in mu priloži :
  • priloge navedene na zadnji strani vloge
  • kraj, čas trajanja in program prireditve
  • načrt za vzdrževanje reda na prireditvi (naloge in razporeditev rediteljev)
  • načrt drugih ukrepov za izvedbo prireditve (zdravstveno varstvo, požarno varstvo, varstvo okolja, varstvo živali)
  • priloga 15: Presoja zdravstvene ogroženosti na prireditvi
  • dokazilo, da je o prireditvi obveščena lokalna skupnost

Povezava : Vloga za izdajo dovoljenja za prireditev


Pojasnila :

a) prireditve na cesti – če prireditev predstavlja izredno uporabo javne ceste. To pomeni, da je promet na cesti zaradi prireditve oviran zaradi neobičajno velikega števila udeležencev cestnega prometa ali takšne uporabe javne ceste, da na njej udeleženci zavzemajo več prostora, kot je običajno ali zaradi njihovega ravnanja v cestnem prometu, ki ni v skladu s cestnoprometnimi predpisi.

Dodatna dokazila :

V primeru prireditev na cesti si mora organizator zaradi popolne zapore, delne zapore ali zaradi izvedbe prireditve ob rednem cestnem prometu poleg ostalih obveznih prilog pridobiti še naslednja dovoljenja :

 • za državne ceste – dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo
 • za lokalne ceste – dovoljenje pristojne občine

b) mednarodne športne prireditve in člansko tekmovanje v kolektivnih športih, če na njem sodeluje vsaj en klub prve državne lige

Pri izdaji dovoljenja za izvedbo športne prireditve je potrebno upoštevati Zakon o športu, ki v 47. členu določa obveznost organizatorja, da poskrbi za varnost vseh udeležencev in gledalcev in zagotovi nujno medicinsko pomoč.

Pri športnih prireditvah je torej ne glede na obsežnost prireditve nujno zagotoviti zdravstveno oskrbo na prireditvi.

c) prireditve na kateri se uporablja odprt ogenj oziroma predmeti in naprave, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi ali premoženja

 • odprt ogenj – kurjenje na priložnostnih kuriščih, sežiganje premetov, uporaba bakel in drugih gorljivih predmetov, pri katerih ogenj ni zavarovan
 • predmetiognjemetni izdelki kategorij 3 in 4 in pirotehnični izdelki kategorij P2 in T2, orožje
 • napravevozila (vsa prevozna sredstva namenjena vožnji po cesti), zrakopolovi (letala, ultralahka motorna letala, motorni zmaji, in druge letalne naprave z motornim pogonom, tudi letalski modeli, ultralahka jadralna letala, jadralni zmaji, jadralna padala, baloni), naprave za zabavo (vrtiljaki, zabaviščni vlaki ipd.), večji začasni objekti (odri, tribune, šotori ipd.), stroji, za prireditev posebej izdelane ali prirejene naprave(posebna dvigala, vlečnice) ali druge naprave

Dodatna dokazila – predmeti, naprave :

 • izjavo o skladnosti, ki jo poda postavljalec začasnega objekta. Postavljalec mora jamčiti, da je npr. šotor v skladu s predpisanimi standardi in zahtevami in da bo postavljen strokovno, v skladu z navodili o postavitvi
 • v primeru uporabe vrtiljakov in podobnih naprav za zabavo, mora postavljalec naprav organizatorju posredovati ustrezne certifikate o brezhibnem delovanju naprav
 • za ognjemet – elaborat, ki ga pripravi izvajalec ognjemeta

Dodatna dokazila – zrakoplovi :

 • dovoljenje Agencije za civilno letalstvo

 d) prireditve z zbiranjem živali

 • izjava izbranega veterinarja o zagotavljanju veterinarskega nadzora na prireditvi

Dodatna dokazila:

 • soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave

 e) prireditve v naravnem okolju, gozdu

V primeru prireditev v naravnem okolju, pri katerih so v program vključena vozila na motorni pogon ali kolesa.

Dodatna dokazila:

 • soglasje Zavoda RS za varstvo narave
 • obvestilo Zavoda za gozdove

 

f) za prireditev na kateri se pričakuje več kot 3000 udeležencev

 g) prireditve ob vodi, na vodi, v vodi


1.HRUP

Dovoljenje za čezmejno obremenitev okolja s hrupom – potrebno pridobiti v primerih, če se na prireditvi z zvočnimi ali drugimi napravami povzroča čezmejen hrup. Posebej opozarjamo na javne prireditve, ki se odvijajo med 22 in 6 uro, ko se zagotavlja nočni mir in počitek ljudi.

Pristojen organ za izdajo: občina, na območju katere bo potekala prireditev

2. ZDRAVSTVENO VARSTVO

Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15, 93/15, v nadaljevanju; Pravilnik),  ureja področje zdravstvenega varstva na javnih prireditvah.

Pravilnik določa 11 tipov prireditev. Prireditev se uvrsti v posamezen tip glede na:

 • število udeležencev
 • zdravstveno tveganje
 • tveganje za dogodke

Navedena tveganja so opredeljena v Prilogi 16 – Vrste prireditev in zdravstvenega varstva na prireditvah, in sicer se zdravstveno tveganje za dogodke določi glede na starostno strukturo, tveganje za dogodke pa glede na vrsto dejavnosti na prireditvah. Organizator sam ali v sodelovanju z izbranim izvajalcem zdravstvenega varstva pripravi oceno zdravstvene ogroženosti na prireditvi in glede na to uvrsti prireditev v ustrezen tip v skladu s Prilogo 16 Pravilnika.  Po uvrstitvi prireditve v določen tip organizator zagotovi zdravstveno varstvo v skladu s Prilogo 16 Pravilnika. Ob tem opozarjamo, da je potrebno na vsaki prireditvi, kjer se pričakuje več kot 500 udeležencev, zagotoviti izvajalca zdravstvenega varstva.

Skladno z uvrstitvijo mora organizator k prijavi prireditve oziroma vlogi za izdajo dovoljenja za prireditve priložiti:

 • Priloga 15 – Presoja zdravstvene ogroženosti na prireditvi
 • oceno o tipu prireditve in obrazložitev ocenjenih meril iz Priloge 16 – Vrste prireditev in zdravstvenega varstva na prireditvah (ki jo podpišeta organizator in izvajalec zdravstvenega varstva na prireditvi);
 • oddaljenost prireditve od najbližjega izvajalca službe nujne medicinske pomoči, izražena v kilometrih in v minutah nujne vožnje;
 • dokazilo o zagotavljanju zdravstvenega varstva na prireditvi (potrdilo o usposobljenosti izvajalca oziroma dovoljenje Ministrstva za zdravje za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah)
 • nezahtevno prireditev tipa A: zdravstveno varstvo ni potrebno, razen, če se presodi drugače;
 • nezahtevno prireditev tipa B: manj kot 5 let staro potrdilo o opravljenem najmanj 10-urnem tečaju prve pomoči;
 • nezahtevno prireditev tipa C: izjavo izvajalca nenujnih prevozov o zagotavljanju zdravstvenega varstva na prireditvi z navedbo vrste reševalnega vozila;

Povezave :

Priloga 15 : Presoja zdravstvene ogroženosti na prireditvi

Priloga 16: Vrste prireditev in zdravstvenega varstva na prireditvah

3. VZDRŽEVANJE REDA Z VARNOSTNIKI

V kolikor pravna oseba organizira javno prireditev kot svojo redno dejavnost s tem, da nudi mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program, mora na prireditvah zagotoviti vzdrževanje reda z varnostniki v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, če:

 • prireditve organizira v okviru dejavnosti gostinskega obrata (obratovanje diskotek ali nočnih klubov s ponudbo alkoholnih pijač),
 • prireditve organizira v okviru drugih dejavnosti za prosti čas (obratovanje diskotek ali nočnih klubov brez strežbe pijač) ali
 • prireditve organizira po 23. uri.

OPOZORILO : Tu so navedene splošne informacije o dokazilih zlasti za tiste vrste prireditev, ki so na našem območju najbolj pogoste. Za podrobnosti v zvezi s pripravo dokumentacije za konkretno prireditev pa se obrnite na pristojno policijsko postajo oziroma upravno enoto. 


VII. Vsi obrazci

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane