Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Pridobitev odločbe o določitve višine komunalnega prispevka za gradnjo objekta

 

Opis postopka:

Vlagatelj poda zahtevo za izdajo lokacijske informacije z vlogo, ki jo lahko odda po pošti, faksu, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.

 

 

 

O komunalnemu prispevku

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne infrastrukture in se odmeri na zahtevo investitorja oz. lastnika objekta (zavezanec za plačilo), ki se na novo priključuje na objekte in omrežja lokalne komunalne infrastrukture ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

 

 

Obvezne priloge:

projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja

 

Pravna podlaga:

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07)

Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS št. 102/2004-UPB1, 126/07, 108/2009)

Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč  (Uradni list RS, št. 80/07)

Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07)

Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 98/07)

Taksa:

Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07-UPB3, 126/07-ZUT-G 88/10, 32/2016), je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR.

Rok za izdajo:

15 dni od prejema vloge

  

Kontaktna oseba:

Andrej Bolčič

(05) 620 53 64, andrej.bolcic@hrpelje-kozina.si

  

Vloga:

Vloga za izdajo odločbe za odmero komunalnega prispevka

 

 

 

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane