Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Razpis za sofinanciranje programov na področju športa

Občina Hrpelje – Kozina na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), na podlagi Statuta Občine Hrpelje- Kozina (Ur. list RS, 29/2011), Odloka o proračunu Občine Hrpelje- Kozina za leto 2012 (Ur. list RS, 29/2011) in Letnega programa športa v Občini Hrpelje – Kozina za leto 2012 objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu
v Občini Hrpelje – Kozina v letu 2012

 

1.           Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih programov:
– programi športne vzgoje otrok in mladine,

– kakovostni šport,

– vrhunski šport,

– športna rekreacija,

– šport invalidov,

– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,

– propagandna dejavnost v športu.

 

2.           Pogoji razpisa

2.1.    Usposobljenost kandidata

Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne osebe javnega in zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa, izvajajo programe v obsegu in načinu, ki je predviden v Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji, in  imajo sedež v občini Hrpelje – Kozina.

2.2.    Ostali pogoji

Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost in znanje ter vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov športa v javnem interesu.

3.           Vsebina vloge

–        Razpisna dokumentacija z razpisnim obrazcem,

–        dokazilo o registraciji (društvom, ki so bila sofinancirana v letu 2010 ali prej in so dokazilo o registraciji že oddala, tega letos ni potrebno oddati),

–        potrjeni rezultati panožnih zvez (športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni in vrhunski šport).

4.      Rok in način prijave

Vloge s predpisano dokumentacijo morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov prejemnika: Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina.  Razpisni rok za oddajo vlog je petek 04.05.2012 do 12.00 ure. Na ovojnici mora biti napisano sledeče:

  1. polni naslov pošiljatelja,
  2. polni naslov prejemnika,
  3. pripis: NE ODPIRAJ  – “JAVNI RAZPIS NA PODROČJU ŠPORTA 2012”

 

5.        Postopek obravnave vlog

Odpiranje vlog ne bo javno. Razpisna komisija bo odprla vse pravočasno prispele vloge in ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene.

Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani, da vlogo dopolnijo v petih dneh. V kolikor kandidat v določenem roku vloge ne dopolni, bo le-ta zavržena.

Programi kandidatov bodo obravnavani na podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v pravilniku. Strokovna komisija ovrednoti programe na podlagi meril za izbor (uvrščanje v programe) in sofinanciranje programov športa, ki so sestavni del odloka.

Ovrednotenje programov potrdi župan, ki tudi sklene pogodbo z izvajalci.

6.           Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je na internetni strani Občine Hrpelje – Kozina : http://www.hrpelje-kozina.si , lahko jo dvignete tudi v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. št. 05 /620-53-62 kontaktna oseba: Saša Likavec Svetelšek.

Hrpelje, 17.04.2012

Številka: 410-47/2012-1

ŽUPAN

Zvonko Benčič Midre, l.r.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane