Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Sklic 4. redne seje občinskega sveta

Sklicujem 4.  redno sejo  občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2018 – 2022, ki bo  v  TOREK   dne 26.03.2019  ob 17.00   uri , v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina

DNEVNI RED:

1) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2) Določitev in potrditev dnevnega reda

3) Pregled zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina  z dne 02.2019

Zapisnik 3. redne seje 7.2.2019-osnutek; Zapisnik 3. redne seje 7.2.2019-končni

4) Sprejem proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leti 2019 in 2020

a) Sprejem proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2019 in Odloka o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2019

b) Sprejem proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2020 in Odloka o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2020

Gradivo 2019-obrazložitev

Gradivo 2020-obrazložitev

Odlok 2019, 2020:

ODLOK O PRORAČUNU 2019

ODLOK O PRORAČUNU 2020

Priloge 2019,2020 (prihodki, odhodki, splošni del, krediti, NRP):

PROR20192020KRED

PROR20192020NRP

PROR 2019-2020-SPLOŠNI

PDFPROR2019-2020-ODH

PDFPROR2019-2020-PRIH

Obrazložitve 2019,2020

Proračun obrazložitve 2019 –

Proračun obrazložitve 2020

Predlog sklepa 2019,2020:

Sklep-sprejem proračuna 2019,2020

5) Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje-Kozina-2.obravnava (poročevalec: Andrej Bolčič)

Gradivo OS- Odlok o gospodarskih javnih službah službah 

Odlok gospodarke javne službe

6) Odlok o ustanovitvi režijskega obrata-1. obravnava (poročevalec: Andrej Bolčič)

Režijski obrat – obrazložitev, odlok, sklep

7) Odlok o taksi za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje-Kozina in stroških lokacijske preveritve -hitri postopek (poročevalka: Alenka Pečar)

Predlog Odloka o lokacijski preveritvi in pobudah-hitri postopek

8) Sprememba Odloka o letnem programu športa v Občini Hrpelje-Kozina (Poročevalec: Vasja Valenčič)

Sprememba Odloka o letnem programu športa

9) Kadrovski načrt organov skupne občinske uprave (poročevalka: Kristina Furlan)

Gradivo, sklep- Kadrovski načrt  MIR – 2019 in 2020

10) Imenovanje predstavnika v Svet skupnosti  Centra za socialno delo Južna Primorska (poročevalec: predsednik KMVI)

Imenovanje predstavnika v CSD Južna Primorska

Predlog CSD JP za imenovanje predstavnika

11) Imenovanje članov skupščine javnega podjetja Kraški vodovod Sežana  in člana Nadzornega odbora (poročevalec: predsednik KMVI)

Imenovanje članov Skupščine Kraški vodovod in člana NO

12) Sprememba ekonomske cene programa vrtca (poročevalka: Radica Slavkovič)

Predlog sprememba ekonom cene vrtca

Sklep gradivo – ekonomska cena vrtca

13) Dvig cene komunalnih storitev (poročevalec: KSP Sežana-Vlasta Kukanja, dir. Franko Šabec)

Elaborat cene komunalnih storitev

Gradivo, Sklep cene Komunalne storitve

14) Uskladitev občinske meje (poročevalka:  Romina Poles)

Uskladitev občinske meje – gradivo, sklep

Priloga-skica Divača Hrpelje

15) Sprejem letnega programa športa za leto 2019 (poročevalec: Vasja Valenčič)

Gradivo, sklep- Letni program športa 2019

16) Razno

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane